HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Samfunnsvitskapleg metode (ØMO111)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Ved fullført emne ØMO111 skal studenten:

Kunnskaper

  • Kunne forklare sentrale samfunnsvitenskapelige begreper og tenkemåter
  • Kunne beskrive grunnleggende trekk ved gjennomføring av samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Ferdigheter

  • Kunne benytte statistisk programvare for gjennomføring av egne kvantitative analyser
  • Kunne andvende teori for å gi retning til kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige analyser
  • Kunne gjøre rede for prosessen fra problemformulering til analyse
  • Kunne utforme intervjuguide
  • Kunne gjennomføre analyser av kvalitativt materiale

Generell kompetanse

  • Kunne lese og forstå samfunnsvitenskapelig forskningsarbeid innen økonomisk administrative fag
  • Være i stand til kildekritiske vurderinger og refleksjon over egen faglig praksis
  • Kunne arbeide i grupper med sikte på gjennomføring av egne undersøkelser

Innhald og oppbygging :

Emnet handler om grunnleggende samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder knyttet til økonomisk administrative problemstillinger. Målet med emnet er å gi studentene ferdigheter som gjør dem i stand til å utarbeide og gjennomføre enkle undersøkelser samt skrive en empirisk forankret bacheloroppgave/hovedprosjekt. Studentene skal også få erfaring i å gjøre kildekritiske vurderinger.

Plenumsforelesninger hvor sentrale temaer og begreper blir gjennomgått, blant annet: induksjon, deduksjon, kvalitativ og kvantitativ forsking og analyse, analyseenheter og analysenivåer, problemstillinger og ulike datatyper, operasjonalisering av begreper, reliabilitet og validitet, utvalgsproblematikk og casestudier. Videre får studentene undervisning og praktiske øvelser i kvantitativ dataanalyse, hvor de får en grundig introduksjon til statistikkprogrammet SAS JMP. Tema her er bl.a. ANOVA, faktoranalyse, korrelasjon, bivariat og multivariat regresjonsanalyse.
Faget skal være et hjelpemiddel i forbindelse med gjennomføring av bacheloroppgaven/hovedprosjekt.

Undervisnings- og læringsformer: Plenumsforelesninger, datalab, oppgaveseminarer, praktiske øvelser og gruppebasert veiledning.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig eksamen, 5 timer. Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem (f.eks. Wiseflow).

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

Forprosjekt til bacheloroppgaven (må leveres i januar). 1 gruppebasert obligatorisk oppgave gjennomføres underveis i kurset. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før eksamen avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen.

Tilrådde forkunnskapar: Kunnskaper tilsvarende grunnleggende statistikk.

Research Methods in the Social Sciences (ØMO111)

Course Description for Year of Study 2019/2020