HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Finansrekneskap for organisasjonar utan lønnsomhetsmål (ØBR117)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Studentene skal etter fullført kurs ha kunnskap om:

 • hvordan ulike brukergruppers informasjonsbehov styrer regnskapsreguleringen i privat og offentlig sektor
 • det teoretiske grunnlaget for de ulike regnskapsmodellene og noen hovedtrekk ved gjennomføringen av dem, med særlig vekt på kommuneregnskapet
 • god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Studentene skal etter fullført kurs kunne:

 • redegjøre for prinsippene for kommuneregnskap, statsregnskap, regnskap for ideelle organisasjoner, og hvordan de skiller seg fra prinsippene for det lønnsomhetsorienterte bedriftsregnskapet
 • drøfte og anvende bestemmelsene i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, med særlig vekt på aktivitetsregnskapet
 • drøfte og anvende de ulike bestemmelsene i kommuneregnskapsforskriften
 • avslutte et stilisert kommuneregnskap med de vanligste hovedtyper av momenter
 • drøfte og anvende de ulike bestemmelsene i Stortingets bevilgningsreglement
 • redegjøre for sentrale trekk ved statsregnskapets utforming etter hovedmodellen (modifisert kontantprinsipp) og den alternative modellen for periodisert statsregnskap
 • drøfte og anvende de ulike bestemmelsene i forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag

Innhald og oppbygging :

Dette emnet skal gi studenten kunnskap om regnskapsmodeller utviklet for regnskapsførende enheter med virksomhet som ikke er lønnsomhetsorientert. I tillegg til å gi utdypende forståelse av hva som ligger i de vanlige regnskapsmodellene for lønnsomhetsorienterte foretak, gis det en innføring i ikke-lønnsomhetsorienterte regnskapsmodeller som er utviklet for ideelle organisasjoner, kommuner og kommunale foretak, staten og statlig virksomhet, og virksomhet med spesielt formål, som for eksempel borettslag.    

Kurset bygger videre på ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende.

Kurset dekker dels deler av profileringsemnet Finansregnskap og dels andre profileringsemner i Anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.  

Innhold:

 • Hvordan ulike regnskapsmodeller avspeiler ulike virksomheters spesielle formål.
 • Det konseptuelle rammeverket for ideelle organisasjoner.
 • Det konseptuelle rammeverket for kommuneregnskapet
 • Innføring i lov, forskrift og praksis for regnskap for kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak mv.
 • Det konseptuelle rammeverket for statsregnskap etter hovedmodellen
 • Innføring i Stortingets bevilgningsreglement mv.
 • Det konseptuelle rammeverket for periodisert statsregnskap, med innføring av enkelte av de statlige regnskapsstandardene
 • Innføring i forskrifter mv. for enkelte virksomheter med spesielt formål, som borettslag mv.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

To skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Kalkulator

Særtrykk av enkelte lover og forskrifter

Revisors Håndbok

Tilrådde forkunnskapar: Kurset bygger videre på ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende kunnskaper.

Financial accounts for non-profit organizations (ØBR117)

Course Description for Year of Study 2019/2020