HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Rekneskapsorganisering og ERP-system (ØBR116)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsføreres erstatningsrettslige plikter
 • ha god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
 • kunne anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, herunder forskrift om risikostyring og internkontroll og hvitvaskingsregelverk.
 • kjenne styrets, daglig leders og revisors roller og ansvar knyttet til en virksomhet
 • kjenne de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • kjenne generelle kontroller og kunne reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • kjenne krav til sikkerhet og kontroller i ERP-systemer
 • ha kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov.

Innhald og oppbygging :

Emnet dekker kravene til profileringsemnet Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering samt deler av profileringsemnet Finansregnskap i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Sammen med ØBR114 og ØBR117 dekker kurset kravene til profileringsemnene Finansregnskap og Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Innhold

 • Formelle krav til regnskapsorganisering
 • Generelt om forretningsforståelse, IT-baserte ERP systemer og regnskapssystemer
 • Regnskapets kvalitetskrav
 • Regnskapsrutiner
 • Internkontroll
 • Risikovurderinger og kontrolltiltak
 • Bruk av ekstern regnskapsfører
 • Hvitvaskingsforskriften

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, gjesteforelesninger og oppgaveløsning.

Undervisningsspråk: Norsk/Engelsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav: Innlevert og godkjent arbeidskrav på Wiseflow. Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Revisors Håndbok

Kalkulator 

Tilrådde forkunnskapar: Kurset bygger videre på ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende kunnskaper.

Regnskapsorganisering og ERP-systemer (ØBR116)

Course Description for Year of Study 2019/2020