HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Rekneskap fordjuping (ØBR114)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha inngående kunnskap regnskapsregulering og kunnskap og ferdigheter knyttet til de       grunnleggende regnskapsprinsipper.
 • ha kunnskap og ferdigheter om regnskapsføring og måling av de viktigste regnskapspostene
 • ha kunnskap og ferdigheter til å regnskapsføre resultatskatt og kunne avslutte et årsregnskap og foreta disponering av årsresultatet.
 • kjenne til regelverket for noter og årsberetning
 • ha kunnskap om regulering av konsernregnskap og ha ferdigheter og kunnskap til å kunne utarbeide konsernregnskap på oppkjøpstidspunktet og senere år.
 • ha kjennskap til regnskapsmessig behandling av fusjon og fisjon.               

 

Studenten skal ha kunnskap om og kunne reflektere over:

 • brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • det teoretiske grunnlaget for de grunnleggende regnskapsprinsippene og god regnskapsskikk
 • internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsformer og -organer.
 • det konseptuelle rammeverket til IASB
 • resultat- og balanseorientering
 • regnskapsreglene for små foretak
 • krav til etikk og samfunnsansvar i regnskapsrapporteringen

Innhald og oppbygging :

Kurset bygger videre på ØBO011. Finansregnskap med analyse eller tilsvarende. Sammen med ØBR116 og ØBR117 dekker kurset kravene til profileringsemnene Finansregnskap og Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Kursets innhold er tredelt og dekker emnene regnskapsregulering, regnskapsteori og videregående finansregnskap.

Kurset starter opp med emnet regnskapsregulering. Det er vesentlig å forstå hvorfor finansregnskapet er regulert og hvilke samfunnsinteresser som kan være truet ved regnskapsmanipulasjon. Denne delen av kurset vektlegger å opparbeide gode kunnskaper om hvordan utarbeidelse av finansregnskapet blir regulert i dag og hvordan dette kan forandres i fremtiden.

Emnet regnskapsteori gir basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundamentet for finansregnskapet. Det legges vekt på en forståelse av strukturen i regnskapsloven og av de grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven og på hovedstrukturen og de vesentligste momentene i IASB sitt "Conceptual Framework". Det legges vekt på å få en forståelse av ulikhetene mellom de to rammeverkene.

Videregående finansregnskap gir fordypning i de mest sentrale utfordringene med regnskapsføring, måling og presentasjon ved avslutning av årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Denne delen dekker de vesentligste artene av omløps- og anleggsmidler og vurdering av gjeld og egenkapital. Kursdelen illustrerer forskjellen mellom regnskapslovens ordinære regler og IFRS/IAS på enkelte utvalgte arter av eiendeler. Emnet dekker utarbeidelse av konsernregnskap og gir et innblikk i regnskapsføring av fusjon og fisjon.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: ØBO011 "Finansregnskap med analyse" eller tilsvarende kurs

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2-3 obligatoriske skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Revisors Håndbok, Regnskapsloven i særtrykk og kalkulator

Advanced Financial Accounting (ØBR114)

Course Description for Year of Study 2019/2020