HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Skatte- og avgiftsrett II (ØBR112)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Studenten har kunnskap om / kjennskap til:

·         Skattereglene knyttet til næringsvirksomhet for aksjeselskap, selskap med deltakerfastsetting  (med fokus på ansvarlige selskap) og enkeltpersonforetak

·         Merverdiavgiftsreglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper

·         Hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning; med utgangspunkt både i personlige aksjonærer og selskapsaksjonærer

·         Skattemessig virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap

·         Regler for beregning av arbeidsgiveravgift

·         Formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i selskap med deltakerfastsetting

·         Relevante regler om fradrag i utlignet skatt

·         Hovedprinsipper for bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler mottatt som gave eller arv

·         Skatteplanlegging og etiske refleksjoner

·         Grunnleggende ligningsforvaltningsrett og skattebetaling, og sentrale regler for skattebetaling

Studenten kan

Næringsbeskatning:

·         Avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring for aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting

·         Beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper

·         Fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (aksjonærmodellen og fritaksmetoden), deltakere i ansvarlige selskaper (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen)

·         Skattemessig behandle omdannelse av enkeltpersonforetak til aksjeselskap

·         Vurdere skattemessige konsekvenser ved virksomhetsoverdragelse og avvikling av næringsvirksomhet

Merverdiavgift

·         Vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold

·         Merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner

·         Merverdiavgiftsmessig behandle justering av inngående merverdiavgift

Innhald og oppbygging :

Kurset skal gi studenten videregående kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet, samt sette studenten i stand til å foreta beregning av skatt og avgift. Kurset bygger på ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I, og går dypere inn i skatte- og avgiftssystemet. Kurset er todelt; med hovedfokus på beskatning av næringsvirksomhet og eiere av slik virksomhet, og særlige merverdiavgiftsmessige forhold.

Sammen med ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I dekker kurset kravene til profileringsemnet Skatte- og avgiftsrett i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Kurset forutsetter at ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I er gjennomgått.

Kurset er todelt; og det sentrale innholdet i hver seksjon er som følger;

Næringsbeskatning

·         Beregning av skattemessig alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med utgangspunkt både i resultatregnskapets resultat før skattekostnad og direkte på skattelovens regler for enkeltpersonforetak uten regnskapsplikt

·         Gjennomgang av sentrale skattemessige vurderings- og periodiseringsregler i næringsvirksomhet, herunder reglene for gevinst og tap i virksomhet og behandling av underskudd.

·         Beregning av personinntekt i næringsvirksomhet (foretaksmodellen)

·         Skattlegging av personlige aksjonærer, herunder aksjonærmodellen

·         Skattlegging av selskapsaksjonærer, herunder fritaksmetoden, regler for konsernbidrag, gjennomskjæring mv.

·         Skattlegging av deltakere i ansvarlige selskaper (deltakermodellen)

·         Skattemessige virkninger av omorganisering, omdannelse og avvikling av næringsvirksomhet

·         Formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper

·         Relevante regler om fradrag i utlignet skatt

·         Arbeidsgiveravgift og finansskatt

·         Kort om ligningsforvaltningsrett, med utgangspunkt i ØBR111

Merverdiavgift

·         Hovedregler for merverdiavgiftsregistrering, merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel, fritak og unntak, og fradrag for inngående merverdiavgift

·         Merverdiavgift og fast eiendom (bygger videre på ØBR111)

·         Justeringsreglene

·         Merverdiavgift og offentlig sektor

·         Merverdiavgiftsmessig behandling av innførsel og utførsel

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Kurset ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I eller tilsvarende kurs er påkrevde forkunnskaper. Med tilsvarende kurs menes kurs dekker ØBR111 sitt innhold innenfor personbeskatning, næringsbeskatning og merverdiavgift. 

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2 til 3 skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Kalkulator

Skattelovsamling

Tax Law II (ØBR112)

Course Description for Year of Study 2019/2020