HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Investering og finansiering (ØBO017)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha kunnskaper om

 • kjenntegn ved en bedrifts investerings- og finansieringsprosjekter
 • forutsetninger som ligger til grunn for lønnsomhetskalkyler og risikovurdering av investeringsprosjekter
 • finansieringskilder, låneformer og ulike typer lån, deriblant obligasjonslån
 • muligheter og begrensninger ved bruk av Excel regneark til lønnsomhetskalkyler og -analyser

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten kunne:

 • budsjettere kontanstrøm til investeringsprosjekter og lån
 • ta hensyn til prisstigning, finansiering og skatt ved oppsett av kontantstrøm
 • foreta renteregning (finansmatematikk)
 • anvende ulike metoder for å kalkulere lønnsomhet til investeringsprosjekter og økonomisk levetid til driftsmidler
 • beregne effektiv rente av lån og sette pris på obligasjoner
 • kunne analysere prosjektrisiko og porteføljerisiko
 • anvende kapitalverdimodellen til å beregne risikopremie og avkastningskrav (kapitalkostnad)
 • strukturere økonomiske modeller i Excel regneark og bruke Excel til økonomiske analyser og rapportering

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten

 • kunne kvantifisere både gevinstmuligheter og risiko forbundet med en bedrifts potensielle investeringsprosjekter
 • forstå risikobegrepet og kunne legge risikovurderinger til grunn for en investeringsbeslutning
 • forstå hvilken innvirkning investeringer og låneopptak har på finansregnskapets balanse

Innhald og oppbygging :

Formålet med emnet er å gi studentene innsikt i problemstillinger og metoder knyttet til bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger. Kurset beskriver hvordan relevante kontantstrømmer til investeringsprosjekter og lån settes opp og verdsettes på en konsistent måte. Analyse av prosjektusikkerhet og risiko er et sentralt tema. Kurset skal også utvikle studentenes ferdigheter i bruk av regneark med fokus på økonomiske modeller og analyser.

Innhold

 • budsjettering av kontantstrømmer
 • diskontering og renteregning
 • lønnsomhetskalkyler av investeringsprosjekter
 • skatt og prisstigning sin innvirkning på investeringsbeslutninger
 • lånekostnad og låneformer
 • håndtering av prosjektusikkerhet
 • risikostyring, porteføljeteori, kapitalverdimodellen
 • strukturering av økonomiske modeller i regneark
 • økonomiske analyser og rapportering ved hjelp av Excel

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og selvstendig arbeid med øvingsoppgaver, inklusive bruk av både kalkulator og Excel regneark på PC.

Undervisningsspråk: Norsk 

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

4 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle skriftlige hjelpemidler. Kalkulator

Tilrådde forkunnskapar: ØBO001 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap, ØMO001 Matematikk, ØMO005 IT og arbeidsmetoder i økonomi og administrasjon, ØMO003 Statistikk

Corporate Finance (ØBO017)

Course Description for Year of Study 2019/2020