HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Inntroduksjon til Logistikk (ØAL111)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte: Kurset skal gi studentene:

 • Grunnleggende kunnskaper om sentrale funksjoner, målsetninger og virkemidler innenfor logistikkområdet
 • Innsikt i hvordan god logistikk kan bidra til en virksomhets samlede markedsmessige og økonomiske resultater
 • Forståelse for viktigheten av prosessorientering og helhetstenkning i forbindelse med forbedringsarbeid
 • Ferdigheter til å beherske enkle, men viktige verktøy innen logistisk forbedringsarbeid, herunder metodikk for beregning av logistikkostnader
 • Flytkartlegging
 • Etablering av totalkostnadsmodeller for sammenligning av handlingsalternativer
 • Beregning av flytbaserte og økonomiske nøkkeltall til bruk i forbindelse med analyse av nåsituasjon og handlingsalternativer
 • Ledetidsanalyse
 • Verktøy for optimalisering innen beholdningsstyring

Innhald og oppbygging :

Kurset gir oversikt over logistikkens funksjoner i en virksomhet, samt sentrale utfordringer, målsetninger og virkemidler. Det fokuseres på struktur- og prosessmessige effektiviseringsprosjekter, og det gis trening i å tenke og handle ut fra helhetsvurderinger, basert på logistiske prinsipper.

Kursets innholdsmessige hoveddeler kan kort oppsummeres som følger:

 • Oppbygningen av et logistikksystem og dets sentrale elementer
 • Logistikkaktivitetene i en bedrift
 • Verktøy/virkemidler for forbedring av logistikken
 • Typiske potensialer og utviklingstrekk innen logistikken

Undervisnings- og læringsformer: Klasseromsundervisning og oppgaveseminarer kombinert med gruppearbeid. Gruppebasert veiledning etter behov.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det ved ny eller utsatt prøve er færre enn 5 kandidater meldt opp i faget, kan skriftlig eksamen bli erstattet av muntlig eksaminasjon

Arbeidskrav:

2 gruppebaserte obligatoriske arbeidskrav må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator.

Tilrådde forkunnskapar: Forkunnskaper innen bedriftsøkonomi er en fordel.

Introduction to Business Logistics (ØAL111)

Course Description for Year of Study 2019/2020