HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap (ØAA117)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet:

Kunnskaper:

 • ha kunnskaper om prosjektarbeidets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Ha bred kunnskap rundt betydningen av teamarbeid i prosjekter samt kunne redegjøre for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor prosjekt- og innovasjonsarbeid. Om innovasjon og entreprenørskap i eksisterende og nye virksomheter, verdiskaping og entreprenørskap
 • Fra idé til forretningsidé, kreative prosesser, forretningsmodell, prototyping og visuell fremstilling
 • Om prosjektledelse, todelt ledelse, teamutvikling, organisasjon og innovasjonssystemet knyttet til innovasjon, endring og kommersialisering
 • En introduksjon til bærekraftige forretnings-/verdiskapningsmodeller og innovasjonsstrategier koblet opp mot virksomheters samfunnsansvar, utfordringer knyttet til miljø og FNs bærekraftsmål
 • Om immaterielle rettigheter, yrkesetikk, foretaksetikk og bedriftenes samfunnsansvar.
 • Bruk og kjennskap til kjente metoder og digitale verktøy innen innovasjon og endring

 

 • Ferdigheter:Kunne bidra til kreative prosesser/nytenkning (f.eks. Design Thinking), innovasjon og entreprenørskap gjennom prosjektdeltakelse i utvikling av forretningsideer og forretningsmodeller (Business Model Canvas).
 • Kunne vurdere samfunnsnyttige produkter og tjenester, systemer og løsninger, samt identifisere etiske dilemma, samfunnsansvar og bærekraft i et prosjekt og/eller i en organisasjon
 • Kunne formidle relevant faglig kunnskap til ulike aktører som er berørt eller involvert i innovasjonsprosesser, både skriftlig, muntlig og visuelt
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

 

Generell kompetanse:

 • Kunne samarbeide i prosjekter med andre fagdisipliner og profesjoner og reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, samt tilpasse denne til ulike innovasjons- og verdiskapingsprosesser
 • Kunne se tverrfaglige sammenhenger mellom innovasjon, teknologi, ledelse, organisering, økonomi, samfunn, miljø og etikk

Kunne utveksle og formidle synspunkter og erfaringer med andre innenfor prosjektarbeid og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Innhald og oppbygging :

Emnet legger opp til å styrke studentenes kompetanse og ferdigheter når det gjelder å utvikle, organisere og lede innovasjons- og endringsprosjekter i både eksisterende- og nystartede organisasjoner. Studentene får en generell innføring i ulike faser av prosjekt- og innovasjonsprosessen. Videre gis en innføring i teorier og begreper knyttet til de ulike innovasjons- og økosystemene, og studenten får innsikt i hvordan et systemisk perspektiv kan bidra til å forstå hvordan entreprenører, teknologier, organisasjoner, regioner og næringer utvikles og endres. Ledelsesperspektiver og hvordan operere med innovasjonsprosjekter i tillegg til prosessledelse i virksomheter en noe studentene vil få øvd seg i å håndtere. Det er et mål at begrepene og teoriene diskuteres og gjøres virkelige gjennom konkrete eksempler fra både regionale og internasjonale eksempler.

 

Studentene vil få jobbet med praksisnære utfordringer der kreativitet og løsningsorientering står i høysetet. Studentene utvikler sine entreprenørielle ferdigheter ved å koble teknologi, digitalisering, mennesket og samfunn for å tilstrebe ansvarlige, bærekraftige løsninger. Studentene er med i prosessen med å utvikle, formulere, visualisere og vurdere nye forretnings-ideer og -modeller og skal bruke sin kompetanse fra emner tidligere i studieløpet. Det blir lagt vekt på at studentene skal jobbe med reelle, tverrfaglige problemstillinger med en interessenttilnærming, da spesielt fokus på brukerne. 

Undervisnings- og læringsformer:

Studentaktive undervisningsformer inspirert av prosjektbasert-, problembasert og case-basert læring. Presentasjoner (basert på en aktiv- og dialogbasert læringsmodell), veiledning (både av studentmentorer, fagansvarlige, eksterne mentorer og medstudenter). Skriftlige innleveringer underveis.

Undervisningsopplegg med pedagogikk

Sentral inspirasjon for undervisningsopplegg: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Gruppebasert prosjektoppgave med justerende muntlig eksamen hvor teori sjekkes av og kobles mot praksis. Karakteren på prosjektoppgaven kan etter muntlig eksamen justeres opp eller ned én karakter. Karakter på justerende muntlig eksamen er identisk med sluttkarakter.

Karakteren etter muntlig eksamen kan settes individuelt for det enkelte gruppemedlem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2 obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og ett påfølgende semester.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Project work, innovation and entrepreneurship (ØAA117)

Course Description for Year of Study 2019/2020