HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Innovasjons- og endringsleiing (ØAA113)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Ved fullført kurs i Innovasjons- og endringsledelse skal studenten:

Kunnskaper

 • Kunne beskrive sentrale teorier, modeller og strategier for innovasjon og endring i private virksomheter og innen offentlig sektor.
 • Forstå teori om innovasjon, innovasjonsledelse og innovasjons- og digitaliseringsstrategi
 • Forstå hvordan innovasjon skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
 • Forstå utfordringer knyttet til digitalisering og digitaliseringsstrategier
 • Forstå teorier om ledelse av endringsprosesser i ulike kontekster og situasjoner.
 • Forstå effekten av endring på individnivå og metoder for håndtering av dette.

Ferdigheter

 • Analysere organisasjoner ut fra teorier om innovasjon og endring.
 • Planlegge innovasjon og endringsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.
 • Anvende relevante verktøy for å kunne ivareta individet i endringsprosesser.

Generell kompetanse

 • Kunne identifisere behov for innovasjon og endring og måter å gjennomføre slike prosesser på.
 • Studenten skal gjennom kurset ha et grunnlag for kritisk refleksjon rundt planlegging og gjennomføring av innovasjons- og endringsprosesser.

Innhald og oppbygging :

Kursets formål er å utvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i innovasjons- og endringsprosesser. Kurset har en praktisk tilnærming hvor en tar utgangspunktet i case/praktiske øvelser for å illustrere innovasjon, endring og metoder for innovasjon og endring.

Innhold

 • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
 • Ledelsesteorier og -strategier
 • Innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og entreprenørskap
 • Innovasjonssystemet/-økosystemet, næringsklynger og verdikjeder
 • Om innovasjonens tidsalder, digitalisering og problemstillinger knyttet til dette
 • Prosjekter som verktøy i innovasjons- og endringsarbeid
 • Coaching og selvledelse
 • Organisasjonsutvikling/-læring
 • Motstand mot endring

Undervisnings- og læringsformer: Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Gruppebasert hjemmeeksamen med justerende muntlig eksamen. Karakteren på hjemmeeksamen kan etter muntlig eksamen justeres opp eller ned én karakter. Karakter på justerende muntlig eksamen er identisk med sluttkarakter.

Karakteren etter muntlig eksamen kan settes individuelt for det enkelte gruppemedlem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2 obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Tilrådde forkunnskapar: Organisasjon I og II eller tilsvarende.

Innovation Management and Change Management (ØAA113)

Course Description for Year of Study 2019/2020

Learning Outcome:

Learning outcomes:

Knowledge

On completion of this course students will have knowledge about:

 • Central theories, models and strategies for innovation and  change in public and private sector
 • Strategies and management of innovation and change , digitalization and strategies for digitalization
 • How innovation creates value and competitive advantage
 • How to apply change management theories in various contexts
 • The effect of change at an individual level and methods for managing such challenges

Skills

On completion of this course students will be able to:

 • Analyze a chosen organization based on theories of innovation and change
 • Plan innovation and change processes and suggest strategy, leadership, and methods
 • Suggest measures for taking care of the individual during change processes

General competence

On completion of this course students will be able to:

 • Identify the need for innovation and change and methods for managing such processes
 • Reflect on planning and implementation of innovation and change processes

Contents and Structure:

The aim of this course is to provide students with the necessary knowledge and skills to actively participate in innovation and change processes in an organization. Classes have a practical approach, using cases/ practical exercises to illustrate innovation and change and methods for innovation and change

Management theories and strategies

Innovation in existing companies, value creation, and entrepreneurship

Systems of innovation, innovation ecosystems, clusters and value chains

The age of innovation, digitalization and current issues relating to digitalization

The project as a tool for innovation and change

Coaching and self-management

Organizational learning and development

Resistance to change

Teaching Methods: Lectures, team work, practical problems/exercises and cases.

Language of Instruction: Norwegian and English 

Entry Requirements: None

Assessment:

Group based home examination with adjusting oral examination.

The grade will be announced at least 24 hours before the adjusting oral examination starts. The grade may be adjusted up or down by maximum one grade.

Time and place for the oral examination wilol be published at Its Learning

Grading scale is A-F where F is fail.

Course Requirements:

2 mandatory submissions/written assignments must be approved before taking the exam.

Approved submissions/written assignment are valid in the examination semester and 3 following semesters.

Examination Aids: None.

Recommended Previous Knowledge: ØAO001 Organization I and ØAO011 Organization II, or similar.