HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Maritim kommunikasjon (NAB3018)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

  - Kunnskapar:

Studentane skal kunna greia ut om bruk av radioutstyr med tilhøyrande teori.

- Ferdigheitar:

Studentane skal kunna operera som radiooperatør om bord i skip.

- Generell kompetanse:

Faget oppfyller krava til å løysa GMDSS GOC sertifikat og dekker relevante krav i STCW 78 as amended, tabell A-II/1, A-II/2 og A-IV/2.

Innhald og oppbygging : Emnet gir opplæring som er naudsynt for å løyse radiooperatørsertifikat (GOC).

Undervisnings- og læringsformer:  Forelesingar og praktiske øvingar.

Undervisningsspråk:  Norsk/engelsk (SAR øvingar kun på Engelsk)

Krav til forkunnskapar: Minimum 75 studiepoeng produsert i studieprogrammet.

Vurderingsform: Praktisk/muntleg eksamen i radiostasjon.

Arbeidskrav:  Godkjent passeringstest og obligatorisk frammøte, 100%

Hjelpemiddel ved eksamen:

Alle oppslag ved radiostasjon.

Alle publikasjoner i radiostasjon.

Radiodagbok.

Tilrådde forkunnskapar: None.

Maritime Communication (NAB3018)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

 - Knowledge:

The students should have a thorough knowledge of radio equipment and it¿s operation.

- Skills:

The students should be able to operate as a radio officer on board vessels.

- General Qualifications:

This course are enabling the students to apply for their GOC license, and covers relevant requirements in STCW 78 as amended, tables A-II/1, A-II/2 and A-IV/2.

Contents and Structure: The course gives the necessary background to apply for a GOC certificate.

Teaching Methods: Lectures and practical assignments.

Language of Instruction: Norwegian/English (SAR exercises in English only)

Entry Requirements: Min 75 ECTS completed within the study program

Assessment: Practial/oral examination.

Course Requirements: Test and mandatory attendance, 100%

Examination Aids:

All information posted by the radio station.

All publications available in the radio station.

Radio Log Book.

Recommended Previous Knowledge: None.