HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

STCW Vidaregåande sikkerheitskurs (NAB3014)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

- Kunnskapar:

Studentane skal kunna gjera greie for beredskapsleiing om bord i skip i ulike typar naudssituasjonar.

- Ferdigheitar:

Studentane skal kunna føra ein livbåt og leia evakuering til livbåt. Dei skal kunna delta i og leia brannlag, og kunna gi førstehjelp til personar i medisinske naudssituasjonar.

- Generell kompetanse:

Kurset dekkjer krava i STCW tabell A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

Innhald og oppbygging :

Vidaregåande sikkerheitskurs for skipsoffiserar og beredskapsleiarar i internasjonal skipsfart. Kurset består av livbåtførarkurs, brannlagskurs og førstehjelpskurs. Emnet gjev ikkje studiepoeng, men vert tilbydd studentar som skal fullføra bachelorgrada si i nautikk og seinare løysa sertifikat som dekksoffiser.

Praktisk informasjon:

Emnet blir gitt av ekstern kurstilbydar. Kurset er gyldig i fem år.

Kvar einskild student får berre moglegheit til å ta emnet ein gong. Dersom ein har meldt seg opp, men ikkje fullfører utan gyldig grunn, vil høgskulen ikkje dekke kostnader for nytt kurs.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesingar og praktiske øvingar

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Minimum 75 sp innan studieprogrammet + NAB1020 Gr.leggende sikkerhetskurs eller tilsvarande.

Vurderingsform:

Skriftleg eksamen, 1 time

Bestått/ ikkje bestått

Arbeidskrav: 100% frammøte og deltaking under heile kurset. 

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen.

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

STCW Advanced Safety Training (NAB3014)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

- Knowledge:

The students should have thorough knowledge of emergency management onboard vessels and in different types of emergency situations.

- Skills:

The students should be able to be in command onboard a lifeboat/rescue boat and be in charge of evacuation to a lifeboat. They should be able to be a part of and to lead fire squads, and to provide first aid for personnel in medical emergencies.

- General Qualifications:

This course meets the requirements in STCW tables A-VI/2-1, A-VI/3 and A-VI/4-1.

Contents and Structure:

Advanced safety training for ship officers in international shipping. This course contains survival crafts and rescue boats, advanced fire fighting and medical first aid.This course does not give any credits, but it is offered to students who will complete their bechelor in maritime studies and later achieve certification as deck officers.

Practical information:

The course is delivered by a external service provider. There is a limited validity of five years for the course.

This course is only offered once to each student. If you, without a valid reason, fail to finish the course you are registred for, the School will not be responsible for giving you a new course.

Teaching Methods: Lectures and exercises

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements:

NAB1020 Basic Safety Training for Seamen or equivalent.

To be offered a place the students must have produced at least 75 sp in the study programme.

Assessment:

Written exam, 1 hr

Pass/fail

Course Requirements: 100% attendance and participation throughout the course.

Examination Aids: No supporting aids allowed.

Recommended Previous Knowledge: None.