HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Operativ leiing (NAB3010)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskapar:

Studenten:

 • Har brei kunnskap om individuelle tilhøve som påverkar individ si samhandling og yteevne i operative situasjonar; psykologiske tilhøve som kan påverka utfallet av operative innsatsar; organisasjonspsykologiske og kontekstuelle tilhøve som påverkar operasjonar; i tillegg til utvikling av motivasjon og meistring.
 • Kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innan fagområdet, kan oppdatera kunnskapen sin innan fagområdet, i tillegg tila t dei har kunnskap om fagområdet si historie.

Ferdigheiter:

Studenten:

 • Kan nytta fagleg kunnskap og relevant FoU resultat om individuelle, psykologiske, organisasjonspsykologiske og kontekstuelle tilhøve sin innverknad i praktisk handsaming av operative situasjonar så vel som teoretiske problemstillingar og treffa grunngjevne val.
 • Kan reflektera over eiga operativ leiing og justera denne under rettleiing.
 • Kan finna, vurdera og visa til informasjon og fagstoff innan operativ leiing og psykologi og framstella dette slik at det belyser ei problemstilling.
 • Beherskar operative leiingsteknikkar og verkty for å oppretthalda motivasjon, meistring og situasjonsmedvit, samt å ivareta mannskapet si helse og velvære.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Har innsikt i relevante etiske problemstillingar for sjøoffiserar knytt til relevante belastingar for mannskap, eksempelvis; fysiske miljøbelastingar, traumatisk stress og søvndeprivasjon.
 • Kan planleggje og gjennomføre maritime operasjonar med omsyn på å etablera og oppretthalda situasjonsmedvite og i tråd med etiske krav og retningsliner.
 • Kan formidla sentralt fagstoff som teoretiske grunngjevingar og prinsipp for operativ leiing psykologi i relevante uttrykksformer overfor eige mannskap, øvrig leiing og eksterne oppdragsgjevarar.
 • Kan utveksla synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innan operativ leiing og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar knytt til faget ved HSH og i relevante delar av næringa.
 • Faget dekker relevante IMO krav i STCW 78 as Amended, tabell A-II/1 og A-II/2. I kombinasjon med faga NAB 1026 Navigasjon I, NAB 1027 Navigasjon II og NAB 2014 Navigasjon III, utgjer NAB3010 Operativ leiing grunnlaget for utskriving av BRM kursbevis.

Innhald og oppbygging : Emnet tek føre seg operativ leiing og psykologi relevant for sjøoffiserar under krevjande maritime situasjonar. Studentane som følgjer emnet vil gjennomgå relevant teori, men òg gjennomføra monalege delar av emnet som praktiske øvingar med og utan bruk av simulator, inkludert Bridge Resource Management (BRM) kurs i samsvar med krava i STCW. 

Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og øvingar med og utan bruk av simulator.

Undervisningsspråk: Norsk 

Krav til forkunnskapar: NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II. NAB3018 Maritim kommunikasjon ¿ SAR-øvelser må vere gjennomført og simulatorøvingane i NAB2014 Navigasjon III må vere godkjent før simulatorøvingane i NAB3010 kan gjennomførast.

Vurderingsform: Mappeevaluering. Mappa skal innehalde to element: eitt paper basert på teori fra faget, og eitt erfaringsnotat fra simulatorøvingane. Kvart element tel 50 %

Arbeidskrav:  Godkjent gjennomførte simulatorøvingar (vert spesifisert i semesterplan ved semesterstart). 

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle hjelpemiddel tillate

Tilrådde forkunnskapar: NAB1028 Samarbeid, organisasjon og kultur på skip.

Operational management (NAB3010)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

Knowledge:

The student:

 • Have broad knowledge on individual conditions that influences team work and performance in operational situations; psychological conditions that can influence the results of operational efforts, and organizational psychological and contextual conditions that influence operations, as well as development of motivation and coping.
 • The student have knowledge of research and development within the field of study, is able to update his or her knowledge within the field of study and is familiar with its history.

Skills:

The student:

 • Is able to apply subject theory and relevant R & D results about individual, psychological, organizationalpsychological and contextual conditions influence on practical management of operational situations, as well as theoretical problems and make justified decisions.
 • Is able to reflect on own operational management and adjust this under guidance.
 • Be able to find, evaluate, and refer to information and subject matter within operational management and psychology and present this in order to illustrate a problem.
 • Master operational management techniques and tools for maintainment of motiviation, coping, and situational awareness, as well as ensure the health- and wellbeing of the crew.

General Qualifications:

 • The Student:
 • Have insight into relevant ethical problems for bridge officers in connection to relevant demands for crew, e.g.; physical environmental demands, traumatic stress and sleep deprivation.
 • Is able to plan and conduct maritime operations with regard to establish and maintain situational awareness and in accordance with ethical demands and statutes.
 • Is able to present central subject matter like theoretical arguments and principles of operational management and psychology in expressional forms relevant for crew, management and external clients.
 • Is able to discuss points of view and experiences with reference to operational management and through this contribute to development of good practice.
 • Is familiar with innovation- and innovational processes in connection with the subject at HSH and in relevant parts of the industry.
 • The course covers relevant IMO regulations in STCW 78 as Amended, table A-II/1 og A-II/2.
 • In combination with the subjects NAB1026 Navigation I, NAB 1027 Navigation II and NAB 2014 Navigation III, NAB3010 Operativ ledelse qualifies the student to get a BRM-course certification.

Contents and Structure: The subject matter of the course is operational leadership and psychology relevant for bridge officers during demanding maritime situations. Students will go through relevant theory - but also carry out considerable parts of the course in the form of practical exercises with- and without the use of simulators,  including Bridge Resource Management (BRM) course in accordance with the statutes of STCW.

Teaching Methods: Lectures and exercises with- and without the use of simulator.

Language of Instruction: Norwegian 

Entry Requirements: NAB1026 Navigation I, NAB1027 Navigation II. NAB3018 Maritime communication or equivalent and the simulator exercises in NAB2014 Navigation III must be passed before simulator excercises are started upon.

Assessment: Portfolio assessment. The Portfolio must contain two elements. One theoretically based paper, and one experience-based paper following simulation exercises.

Course Requirements: Approved completed simulator exercises (will be specified at the beginning of the semester).

Examination Aids: All

Recommended Previous Knowledge: NAB1028 Cooperation, organisation and culture at sea.