HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Marint maskineri (NAB2052)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

 - Kunnskapar:

Studentane skal ha kjennskap til marine motorar si oppbygging og verkemåte. Dei skal ha kjennskap til dieselmotoren sine system og verta kjende med små, mellomstore og store dieselmotorar. Studentane skal ha kunnskap om drift av skip og motoranlegg, maskinar drivne av damp og gass, i tillegg til å ha kunnskap om kuldeanlegg og hydrauliske system.

- Ferdigheitar:

Studentane skal kunna utføra enkle bunkerskalkulasjonar, kuldetekniske berekningar og hydrauliske utrekningar.

- Generell kompetanse:

Studentane skal ha kjennskap til funksjonsprinsipp for skipsmaskineri og hjelpemaskineri på skip, i tillegg til allmenn kjennskap til tekniske uttrykk om skipsmaskineri på leiingsnivå skildra i regleverket STCW 78 as Amended, tabell A-II/2. Dei skal óg ha kjennskap til tryggingstiltak om bord som skildra i ISPS-koden.

Innhald og oppbygging :  Grunnleggjande kunnskap om motoranlegg, og maskinromssystem innan teknisk skipsutstyr.

Undervisnings- og læringsformer:  Forelesingar, eventuelle ekskursjonar.

Undervisningsspråk:  Norsk

Krav til forkunnskapar:  Ingen.

Vurderingsform:

Skriftleg eksamen, 3 timar, tel 100 % på endeleg karakter.

Gradert skala.

Arbeidskrav:  Skriftlege innleveringar (spesifiserast i semesterplan ved semesterstart).

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen.

Tilrådde forkunnskapar:  NAB1001 Fysikk, NAB2011 Varme og Straumningslære.

Marine Machinery (NAB2052)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

- Knowledge:

The students should know how marine motors are built up and how these work. They should have an understanding of the diesel engine systems and be familiar with small, medium and large diesel engines. The students should have a thorough knowledge of the operation of vessels and engine installations, engines run by steam or gas, and also refrigeration systems and hydraulic systems.

- Skills:

The students should be able to do basic bunker calculations, calculations within refrigeration and hydraulic calculations.

- General Qualifications:

The students should know the operating principles of marine power plants, ships¿ auxiliary machinery and have a general knowledge of marine engineering terms as described in STCW 78 as Amended, table A-II/2. They should also know of security measures onboard as requires in the ISPS Code.

Contents and Structure:  Basic knowledge about machinery and engine room systems within the technical ship equipment.

Teaching Methods:  Lectures and possible excursions

Language of Instruction:  Norwegian

Entry Requirements:  None.

Assessment:

Written exam, 3 hours, accounts for 100 % final grade.

Graded scale.

Course Requirements:  Written assignments (will be specified at the beginning of the semester).

Examination Aids: None.

Recommended Previous Knowledge:  NAB1001 Physics, NAB2011 Thermodynamics and Fluid Mechanics