HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Lasteteknikk (NAB2028)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskapar:

 • Kandidaten skal gjennom kurset tileigna seg brei kunnskap kring sentrale problemstillingar, prosessar, verkty og metodar innanfor lasteteknikk, stabilitet, trim, krenging og handsaming av forskjellige typar last.
 • Kandidaten skal kjenne til forsknings- og utveklingsarbeid innanfor fagfeltet.
 • Kandidaten skal tileigna seg brei kunnskap om lasting, føring og lossing av tørre og flytande laster i bulk, farleg last, forureinande last og kornlasting, og kan oppdatere eigen kunnskap innan fagfeltet.
 • Kandidaten har kunnskap om fagets historie, tradisjonar og eigenart. Kandidaten forstår nødvendigheten og viktigheten av å kunne faget.

Ferdigheiter :

 • Kandidaten kan anvende fagleg kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar og utføre omfattande berekningar innan dei tema som handsamast i emnet og kan treffe grunngjevne val.
 • Kandidaten har forståing for lastbehandling, herunder lasting, føring og lossing, av dei ulike typar last som handsamast i løpet av kurset.
 • Kandidaten kan finne, vurdera og visa til litteratur naudsynt for utøving av faget.
 • Kandidaten beherskar relevante verkty, teknikkar og omgrep innan fagfeltet.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne ha teoritisk kompetanse innan lasteoperasjonar for ansvarleg offiser på operativt- og leiingsnivå i samsvar med STCW 78-konvensjonen med 2010 Manila Amendments, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • Kandidaten kan planleggja og gjennomføra varierte arbeidsoppgåver og prosjekt innan faget, åleine eller som del av ei gruppe i tråd med retningslinjer og krav.
 • Kandidaten kan formidla sentrale problemstillingar og løysingar både skrifteleg og munnleg og kunne bidra til utvekling av god praksis.

Innhald og oppbygging : Begrep og teknikkar for lasting og lossing av skip. Stabilitet, trim og krenging. Handsaming av last. Relevant regelverk.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesingar, rekneverkstad, innleveringsoppgåve og simulatorøvingar.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar:

NAB1001 Fysikk

NAB1030 Grunnleggande matematikk

Vurderingsform:

Lasteteknikk Skrifteleg eksamen, 5 timar

Vekt 100/100

Arbeidskrav:

Arbeidskrav som må være oppfylte for å få eksamensrett:

1. 100% obligatorisk oppmøte på simulatorøvingar.

2. Som hovudregel må studenten bestå minst 2 av 3 avhaldne passeringstestar bedømt til "Godkjend"/"Passed".

3. Studenten kan av faglærar bli pålagd å levera ei oppgåve kor oppgåvas tema blir definert av faglærar. Faglærar vil opplyse om innleveringsoppgåve ved semesterstart. Nyttast innleveringsoppgåve må studenten bestå minst 1 av 2 passeringstestar, som saman med innleveringsoppgåva må bedømast til "Godkjend"/"Passed" for å få eksamensrett. I dette er det eit krav om at for å få bedømminga "Godkjend"/"Passed" må oppgåva presenterast for klassen og at studenten er tilstades ved minst 80% av dei andre studentanes presentasjonar.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Høgskulens kalkulator (Texas TI 84)

Information booklet Loading techniques

Tilrådde forkunnskapar: NAB2022 Skipsteknikk

Loading techniques (NAB2028)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

Knowledge:

 • The Candidate shall acquire wide knowledge of central problems, processes, tools, and methods within loading technique, stability, trim, list/heeling, and handling of various types of cargo.
 • The Candidate shall have knowledge of research and development within the discipline of loading technique.
 • The Candidate shall acquire wide knowledge of loading, transport, and discharging of dry and liquid cargoes in bulk, dangerous cargoes, polluting cargoes, and grain loading, and has the ability to update him-/herself within this discipline.
 • The Candidate shall be familiar with the discipline¿s history, traditions, and distinctive nature. The Candidate understand the importance and significance of the discipline.

Skills:

 • The Candidate shall be able to apply professional knowledge on theoretical and practical issues and perform comprehensive calculations within the subjects which are taught in the course and is able to make reasoned conclusions.
 • The Candidate demonstrates knowledge of cargo handling, including loading and discharging, of the various types of cargo which are taught during the course.
 • The Candidate is able to find, assess, and refer to information and literature which is necessary for the practice of the discipline.
 • The Candidate masters relevant tools, techniques, and concepts within the discipline. 

General Qualifications:

 • The Candidate shall acquire the theoretical competence within loading operations as a responsible officer on operational and management level according to the STCW Convention, including 2010 Manila Amendments, table A-II/1 and A-II/2.
 • The Candidate is able to plan and carry out various tasks and projects within the discipline, either alone or as a part of a group, in accordance with requirements and principles.
 • The Candidate is able to convey central problems and solutions both in writing and orally, and is able to participate in developing good practice.

Contents and Structure: Concepts and techniques for loading and discharging of ships. Stability, trim, and heeling. Cargo handling. Relevant international rules and regulations.

Teaching Methods: Lectures, workshops, submitted work and simulator exercises.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements:

NAB1001 Physics

NAB1030 Basic mathematics

Assessment:

Loading techniques written exam, 5 hours

Weight 100/100

Course Requirements:

Requirements that must be fulfilled in order to obtain the right to sit for the exam:

1. 100% mandatory attendance in the simulator exercises.

2. As a main rule the student must pass minimum 2 of 3 tests graded to "Passed".

3. The student may be asked to submit a work as defined by the teacher. If this option is used, the work will be defined by the teacher at the start of the semester. Furthermore, if this option is used, minimum 1 of 2 tests graded to "Passed" is needed to obtain the right to sit for the exam. Additionally, the submitted work must be graded to "Passed". In order to be graded to "Passed" the work must also be presented to the class, and the sudent must be present at minimum 80% of the other students' presentations.

Examination Aids:

University-supplied calculator (Texas TI-84)

Information booklet - Loading techniques

Recommended Previous Knowledge: NAB2022 Ship Technology