HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Skipsteknikk (NAB2022)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskapar:

Studenten:

- Har grunnleggande kunnskap på områda initialstabilitet, trim, store krengevinklar, dynamisk og statisk stabilitet, effekt av fri væskeoverflate, ising, lastelinje, samt stabilitet etter skade og grunnstøting.

- Har brei kunnskap innan dei omgrepa som omfattar styrke og belastingsmoment som skip vert utsett for, i tillegg til reglar for desse.

- Forstår behovet for vedlikehald og korleis ein vurderer kva for metodar som skal nyttast.

- Kjenner til vedlikeholdssystem og bruk av slike.

Ferdigheiter:

Studenten:

- Kan demonstrere kva som påverkar hydrostatikk og stabilitet på skip eller farty.

- Kan nytta terminologi og gjøre berekningar innan hydrostatikk.

- Kan gjera grunnleggande berekningar innan initialstabilitet, trim, store krengevinklar, dynamisk og statisk stabilitet, effekt av fri væskeoverflate, ising, lastelinje, samt stabilitet etter skade og grunnstøting.

- Kan vurdera skipet sine lastekondisjonar med utgangspunkt i tillaten skjærkraft og bøyemomentdiagram.

- Kan utføra berekningar for styrke og belasting, og nytta skjærkraft- og bøyemomentdiagram.

- Er i stand til å operera skip sikkert med omsyn til skipet sin konstruksjon og styrke.

- Kan vurdera kva for former for vedlikehald som er naudsynt i ein spesifikk situasjon, og korleis dette vert utført.

- Har god kjennskap til vedlikehaldsstyringssystem og kan følgje opp planlagt vedlikehald.

Kompetanse:

Studenten: 

- Har teoretisk kompetanse innan emnet i tråd med STCW 78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.

- Har innsikt i relevante problemstellingar relatert til fagområdet.

- Kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innan fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Innhald og oppbygging : Innføring i hydrostatikk, stabilitet og trim på skip eller fartøy. Innføring i materiallære, skjærkrefter og bøyemoment, materialspenning, skroget si oppbygging, belastingar på skipsskrog, dimensjoneringsreglar. Korrosjon, overflatehandsaming, måling og vedlikehaldssystem vert og gjennomgått.

Undervisnings- og læringsformer:  Forelesingar og rekneverkstad.

Undervisningsspråk:

Norsk

Eksamen blir gitt på engelsk.

Krav til forkunnskapar: NAB1001 Fysikk

Vurderingsform:

Del 1: Skriftleg eksamen, 5 timar, tel 60 % på endelig karakter.

Del 2: Skriftleg eksamen, 4 timar, tel 40 % på endeleg karakter.

Begge delane må vere greidd.

(Gradert karakter A - F)

Arbeidskrav:  Innleveringar (spesifiserast i semesterplan ved semesterstart).

Hjelpemiddel ved eksamen:

Høgskulen sin kalkulator(Texas TI 84) blir delt ut.

Teknisk formelsamling med tabeller ved Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa og Oddmund Olsen blir delt ut av høgskulen.

Tilrådde forkunnskapar:  NAB1030 Grunnleggende matematikk

Ships Technology (NAB2022)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

 Knowledge:

The student:

- Has basic knowledge in the following areas: Initial stability, trim, list, dynamic and static stability, effect of free liquid surface, icing, loadline and damage stability.

- Has thorough knowledge of structural challenges, vessel strength and which forces are affecting the ship, including regulations for such.

- Understands the need for maintenance and how to assess which methods best to be used.

- Are familiar with maintenance systems and their use.

Skills:

The student:

- Are able to demonstrate factors which can influence the hydrostatics and stability of a vessel.

- Can use proper terminology and perform stability calculations.

- Are able to perform basic calculations in areas such as; instability, trim, list, dynamic and static stability, free liquid surface, icing, load line and damage stability.

- Can assess the loading conditions of a vessel based on the allowed shear forces and bending moments.

- Can carry out calculations for strength and strain, and use shear force- and bending moment diagrams.

- Are able to operate a vessel safely based on the vessel's strength and construction.

- Can assess which methods of maintenance are necessary in a given situation, and how these are carried out.

- Are familiar with maintenance systems, and thereby able to follow up planned maintenance.

General Qualifications:

The student:

-  Has theoretical competence required for the subject as per STCW 78 as Amended, tables A-II/1 and A-II/2.

- Has insight into relevant academic and professional issues.

- Can exchange opinions and experiences with others with a background in the field, thereby contributing to the development of good practice

Contents and Structure: Introduction to hydrostatic, stability and trim on ship or vessel. Basic concepts within materials science, shear forces, bending moments, material stress, hull, vessel hull stress, regulations for ship dimensioning. Corrosion, surface treatment, paint and maintenance systems are handled within the course.

Teaching Methods: Lectures and work shops

Language of Instruction:

Norwegian

The exam will be given in english.

Entry Requirements: NAB1001 Physics

Assessment:

Part 1 : Written exam, 5 hours, counts 60 % of final grade.

Part 2 : Written exam, 4 hours, counts 40 % of final grade.

Both parts must be passed.

(Graded A - F)

Course Requirements: Assignments (will be specified at the beginning of the semester)

Examination Aids:

Calculator (Texas TI 84) will be delivered by the school.

Teknisk formelsamling med tabeller by Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa og Oddmund Olsen will be delivered by the school.

Recommended Previous Knowledge:  NAB1030 Basic Mathematics