HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Sjørett I (NAB2016)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskapar:

Studenten

- har kunnskap om  delar av det sjørettslege lov- og regelverk.

- kjenner til regelverket si oppbygging, forvalting og nedslagsområde.

- skjønn korleis kunnskap innafor området vert fornya i takt med utvikling og bruk av regelverket.

Ferdigheitar:

Studenten

- kan nytta regleverket på aktuelle problemstillingar.

- kan gjennomføra enkle tolkingar av reglar og kan nytta rettskjeldemateriale på konkrete saker som ligg føre.

- kan gje ei enkel teoretisk framstelling av viktige reglar i lov og kontrakt.

Kompetanse:

Studenten

- har ei forståing for at rolla som skipsoffiser har ei rettsleg side.

- forstår at han eller ho som skipsførar vil ha øvste juridiske myndigheita om bord.

- forstår at ein vil vera reiarlaget sin representant på staden.

- kan sjå faktiske og rettslege tilhøve i samanheng.

- kan fatte avgjerder ikkje berre ut frå det praktiske og handgripelege, men og i lys av rettsreglar.

- forstår og kan ta del i diskusjonar over sjørettslege emne.

Innhald og oppbygging :

- Dei mest vanlege rettsreglane som gjeld sjøfart.

- Skipet som verdigjenstand og rettssubjekt.

- Ein introduksjon til juridisk metode med vekt på sjøfarten sine problemstillingar.

- Reglar om skips nasjonalitet, registrering og offentleg kontroll av skip, kjøp/sal og bygging av skip, pant/tilbakehaldsrett og arrest i skip, førebygging av samanstøyt, ansvarstilhøve, berging, felleshavari, arbeidstilhøve og arbeidstakaren sine rettigheiter,  transport av passasjerar og reisegods, og undersøking av ulukker.

- Internasjonale konvensjonar.

- Fraktavtalar.

- Forsikringsavtalar.

Undervisnings- og læringsformer: Studentaktiv læringsform gjennom dialog og eigenaktivitet. Problembasert læring.

Undervisningsspråk: Norsk.

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform: Skriftleg eksamen over 5 timar.

Arbeidskrav: Eit eller fleire krav i form av skriftleg innlevering og/ eller muntleg framføring over praktisk eller teoretisk oppgave.

Hjelpemiddel ved eksamen: Noregs lover, andre ukommenterte og allment tilgjengelege lovsamlingar i vanleg sal, særtrykk av lover (Lovdata-utskrift er ikkje tillate.

Tilrådde forkunnskapar: Det kan vera nyttig med noko kjennskap til juss frå før, alternativt kan ei enkel juridisk innføringsbok brukast parallelt med eller i forkant av kurset.

Maritime Law I (NAB2016)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

Knowledge:

The student

- possesses knowledge of the relevant parts of Maritime Law and Legislation.

- is familiar to the legislation¿s structure, management and areas of use.

- understands how knowledge within the legal field is renewed as a result of legislative interpretation and use.

Skills:

The student

- is able to relate legislation to current issues.

- knows how to tie simple legal material to actual cases and possesses accordingly the ability to interpret the principles of law.

- is able to present the basic theoretical understanding of a legal framework and the legal aspects of a contract.

General Qualifications:

The student

- understands the legal impact of being a professional maritime officer.

- understands that he or she, as a Master, will possess the prime legal authority on board a ship.

- understands that he or she represents the Company.

- interrelates factual and legal assessments.

- understands and is able to take part in discussions of relevant maritime legal matter.

Contents and Structure:

- The most common legislation applicable to sea transport.

- The vessel as an item of value and a legal entity.

- An introduction to the methodology of legal principles, but with a focus on maritime issues.

- The Maritime Code, the Ship Safety Act, the Ship Labor Act.

- Legislation concerning the nationality of vessels, ship¿s registration and inspection, the buying and selling of ships, building, lien in/ retention of and the arrest of vessels, collision liability and prevention, other cases of liability, salvation, general average, seafarers bill of rights, transport of passengers and their cargo, and also accident investigation.

- International Conventions.

- Contracts of affreightment.

- Insurance - rights and obligations.

Teaching Methods: Learning through dialogue and activity. Case-oriented problem-solving course.

Language of Instruction: Norwegian.

Entry Requirements: None.

Assessment: Written, 5 hr exam.

Course Requirements: Practical or theoretical assigment(s) in written or oral form.

Examination Aids: The official compendium of Norwegian consolidated Law, other non-commentary compendiums in regular sale and common availability, single official prints of law (Printouts from Lovdata not permitted).

Recommended Previous Knowledge: Some basic knowledge with respect to Law may come useful. Legal entry-course literature may be used prior to or along with the course.