HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Navigasjon III (NAB2014)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

 • har grundig kunnskap til internasjonale regler for førebygging av samanstøyt på sjøen, og korleis gjera bruk av disse i alle situasjonar
 • har kunnskap om taubåt typar og bruk av disse i hamneoperasjonar og buksering
 • har kunnskap om skipets forskjellige komponentar og utforming som til saman utgjør grunnlaget for skipets manøvreringsevne
 • forstår kva verknad vind, bølgjer og strøm har på skipets manøvreringsevne
 • har kunnskap om gjensidig påverknad mellom skip, kanaleffektar, gruntvatn effektar, prinsipp for bruk av los og andre teknikkar for hamne-/kystseilas
 • har kunnskap om ankrings- og fortøyingsarrangement og bruken av disse
 • har kunnskapar om is- navigasjon, hardtværsoperasjonar og værruting
 • har grundig kunnskap om ruteplanlegging i alle slags farvatn, og alle forhold
 • har grundig kjennskap til handboka International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR )vol III.
 • har grundig kjennskap til oversjøisk ruteplanlegging og monitorering, inkludert bestikkrekning og astronomisk posisjonsstadfesting.

Ferdigheter

Studenten

 • kan foreta en fullstendig av planlegging av seilas ved hjelp av kart og andre nautiske publikasjonar
 • kan bestemme posisjonen til et skip gjennom astronomiske- og terrestriske navigasjonsteknikkar på opent hav, og i kystseilas
 • kan manøvrere og handtera et skip under alle forhold, inkludert manøvrering i grunt- og trongt farvatn
 • kan anvende prosedyrane i handboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR )vol III.
 • Kan anvende Sjøvegsregler under seilas
 • Kan manøvrere fartøy under forskjellige miljøpåverkningar

Kompetanse:

Studenten

 • kan i simulator navigere et skip sikkert og effektivt uansett forhold
 • har ferdigheter i hamneseilas og manøvrering under forskjellige miljøpåverkningar gjennom tilpassa øvingar på simulator
 • kan anvende kunnskapen på praktiske og teoretiske problemstillingar i planlegging, overvaking og gjennomføring av seilas under alle slags forhold, og treffe grunna val
 • Sjøvegsregler(kan på bakgrunn av en hendingsrapport frå en sjøulykke/faresituasjon, kunne gjera greie for kva sjøvegsregler som er brotne, og kva handlingar med bakgrunn i sjøvegsreglene som kunne avverja ulykka).
 • Skip i krise(kan delta og lede søk og redningsoperasjon som står i IAMSAR vol.3)

Innhald og oppbygging :

Innhald

 • Skipet manøvereigenskaper
 • Gruntvannseffektar og interaksjon mellom skip
 • Anker og fortøying
 • Bruk av taubåt
 • Is -navigasjon
 • Skip i krise
 • Hardtværoperasjonar og værruting
 • Sjøvegsregler
 • Bestikkrekning
 • Storsirkelseilas
 • Tidsrekning
 • Astronomisk navigasjon
 • Ruteplanlegging

Praktisk informasjon:

 • Emnet dekker relevante IMO krav i tråd med STCW 78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • I kombinasjon med emna NAB1026 Navigasjon I og NAB1027 Navigasjon II utgjer dette faget grunnlaget for utskriving av kursbevis i ARPA, ECDIS og AIS.
 • I kombinasjon med emna NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II og NAB3010 Operativ leiing utgjer faget grunnlaget for utskriving av BRM kursbevis.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesningar og simulatorøvingar

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Navigasjon I

Vurderingsform:

Praktisk- muntleg eksamen blir avvikla på simulator. vekt 30 %. Karakter A - F

Skrifteleg vurdering, 6 timar, kan skje elektronisk. Vekting 70 %. Karakter A - F

Arbeidskrav: Ja

Hjelpemiddel ved eksamen:

Praktisk muntleg eksamen- parallellforskyver og stikkpasser

Skrifteleg eksamen- parallellforskyver og stikkpasser. Høgskulens kalkulator og formellsamling blir delt ut under eksamen

Tilrådde forkunnskapar: Navigasjon II

Navigation III (NAB2014)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

Knowledge

The student

 • Has thorough knowledge Colreg. and use of these in all situations
 • Has knowledge about different types of tugs, and use of these in harbour operations
 • Has knowledge of different ship components and design that form the basis for ship manoeuvrability
 • Knows the effects wind, waves and current have on ship manoeuvre capability
 • Has knowledge of ship interaction and shallow water effect, principles for use of pilot and piloting technics
 • Has knowledge of anchoring and mooring equipment and use of these
 • Has knowledge of ice navigation and operation in adverse weather and weather routing
 • Has thorough knowledge of passage planning in all navigable waters and under all conditions
 • Has thorough knowledge of the contents in the manual IAMSAR Vol III
 • Has thorough knowledge of transmarine passage planning and monitoring, including dead reckoning and celestial navigation

Skills

 The student

 • Can make a complete passage planning by the use of chart and other nautical publications
 • Can determine the ship`s position by use of celestial and terrestrial navigation technics in all waters
 • Can handle a ship under all conditions, including manoeuvring in shallow waters and narrows
 • Can use the procedures in IAMSAR III
 • Can apply the Colregs. during a voyage
 • Can manoeuvre a vessel under influence of different environmental conditions

Competence

The student

 • Can at simulator navigate and handle a vessel under different environmental conditions
 • Has skills in manoeuvring in harbours under different environmental conditions in simulator exercises
 • Can apply his/her knowledge on practical and theoretical problems in passage planning, monitorering and executing a voyage under all conditions, and make reflected decisions based on this knowledge
 • Can, based on an incident rapport, explain which Colreg. rules that are violated and what action could been taken to avoid the close quarter situation
 • Can participate and co-ordinate a SAR operations as described in IAMSAR Vol III

Contents and Structure:

 • Ships manoeuvrability
 • Shallow water and interaction effects
 • Mooring and anchoring
 • Tugs in ship handling
 • Ice navigation
 • Ship in emergencies
 • Adverse weather and weather routeing
 • Colreg
 • Dead reckoning navigation
 • Great circle navigation
 • Time and timekeeping
 • Celestial navigation
 • Passage planning

Practical information:

 • The subject covers relevant IMO requirements stated in STCW78 found in tables A-II/1 and A-II/2.
 • This course is in combination with the courses NAB1026 Navigation I and NAB1027 Navigation II forms the foundation for course diploma for ARPA, ECDIS and AIS.
 • This course in combination with NAB1026 Practical Navigation I, NAB1027 Navigation II and NAB3010 Operational Management forms the foundation for the BRM course diploma.

Teaching Methods: Lectures and simulator exercises

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: Navigation I

Assessment:

Practical exam will be held in the simulator. Weight 30 %. Grade A - F

Written exam, 6 hrs, may be conduted electronically. Weight 70 %. Grade A - F

Course Requirements: Yes

Examination Aids:

Practical exam - divider and parallell ruler

Writen exam -  divider and parallell ruler. Calculator and "Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) is handed out during the exam.

Recommended Previous Knowledge: Navigation II