HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Meteorologi og oseanografi (NAB2002)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

- Kunnskapar:

Studentane skal kunna forstå dei naturlege prosessane i atmosfæren som skaper vær. Dei skal ha brei kunnskap om dei ulike meteorlogiske instrumenta om bord i skipet. Studentane skal kunna tolka tekst/grafiske vêrmeldingar og særskilt kunna identifisera område der vêret kan verta ein risiko for tryggleiken om bord. Studentane skal kunna henta ut informasjon om havstraumar frå relevante kjelder.

- Ferdigheitar:

Studentane skal ha ferdigheiter i å tolka vêrmeldingar og vêrteikn, og informasjon om straum og tidevatn på ein slik måte at denne informasjonen kan nyttast i ruteplanlegging og planlegging av offshoreoperasjonar for å unngå hardvêrsskade og sikra ein trygg og effektiv seglas.

- Generell kompetanse:

Faget dekkar relevante IMO krav på operativt nivå og leiingsnivå som skildra i STCW including 2010 Manila Amendments, tabell A-II/1 og A-II/2.

Innhald og oppbygging : Meteorologi og oseanografi med bruk og tolking av informasjon frå meteorologiske instrument om bord, globale og lokale vêrsystem og vêrfenomén, varsling av vêr på grunnlag av synoptiske kart og anna informasjon, havstraumar og djupnetilhøve, bølgjer og bølgjemønster, isdanning og istilhøve, i tillegg til tidevatn og tidevatnstraumar.

Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform: Skriftleg eksamen kan skje elektronisk.

Arbeidskrav: Innleveringar (spesifiserast i semesterplan ved byrjinga av semesteret).

Hjelpemiddel ved eksamen: Høgskolens kalkulator (Texas TI-84 Plus) og Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) blir utdelt under eksamen.

Tilrådde forkunnskapar: NAB1001 Fysikk eller tilsvarande.

Meteorology and Oceanography (NAB2002)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

- Knowledge:

The students should be able to understand the natural processes in the atmosphere which creates weather. They should have a thorough knowledge of the different meteorological instruments on board a vessel. The students should be able to interpret text/graphic weather forecasts and to identify areas where the weather could become a safety hazard. The students should be able to collect information of ocean current systems from relevant sources.

- Skills:

The students should be skilled in interpretation of weather forecasts and weather signs, including information of current and tide, in such a way that this information can be used in the voyage planning and planning of offshore operations in order to avoid weather damage and ensure safe and efficient sailing.

- General Qualifications:

This course covers relevant IMO requirements for operational and management levels as described in STCW including 2010 Manila Amendments, table A-II/1 and A-II/2.

Contents and Structure: Meteorology and oseanography by use and interpretation of information from meteorological instruments on board, global and local weather systems and weather phenomenons, weather forecasts based on synoptic charts and other available information, ocean current systems, depths, waves and patterns of waves, ice and formation of ice, and also tidal conditions and tidal streams.

Teaching Methods: Lectures

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None.

Assessment: Written exam may be conducted electronically.

Course Requirements: Assignments (will be specified at the beginning of the semester).

Examination Aids: The University College¿s calculator (Texas TI-84 Plus) and Technical table of formulas (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) will be handed out during the exam.

Recommended Previous Knowledge: NAB1001 Physics or equivalent.