HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Praksis 2. år, 2 dg observasjon+28 dg ordinær (MGUPR201)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har kunnskap om elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
  • har kunnskap om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold

Ferdigheter

Studenten

  • kan alene og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i lokale og nasjonale planer
  • kan utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse
  • kan alene og sammen med andre reflektere over og vurdere hvordan ulike kartleggingsverktøy kan brukes til å følge opp den enkelte elev
  • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv
  • kan gjennomføre opplæring som fremmer elevenes digitale kompetanse
  • kan legge til rette for tilpasset opplæring for elever med ulike behov og forutsetninger

Generell kompetanse

Studenten

  • kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis
  • kan identifisere og drøfte didaktiske konsekvenser, muligheter og utfordringer i en skole preget av mangfold
  • kan reflektere over egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse
  • kan rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet

Innhald og oppbygging :

Dette er andre praksisemne og en obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen.

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen.

Gjennom studiet skal studentene møte utfordringer og krav som stilles til en profesjonell grunnskolelærer. Praksisopplæringen skal være veiledet , vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvarsområde mellom praksislærere og høgskulelærere. Praksisopplæring og studiefag henger tett sammen. Denne helheten er avgjørende for den kompetansen studenten får som grunnskolelærer. Praksisskolen er en læringsarena på lik linje med høgskolen. De forskjellige aktørene skal samarbeide om å utvikle studentenes lærerkompetanse. Kunnskap fra fagstudiene bringes ut i praksis og erfaring fra praksis bringes tilbake til fagstudiene. Dette skal danne grunnlaget for studentenes evne til å utvikle faglig og didaktisk kompetanse

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieåra er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 5-10. I andre studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første studieår. I andre praksisår er hovedfokuset rettet mot eleven.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: MGUPR101

Vurderingsform:

30 dager praksis: 2 dager observasjonspraksis og 28 dager ordinær praksis.

Karakterskala Bestått/Ikke bestått.

Arbeidskrav:

  • Det er obligatorisk å delta på profesjonsdager. Studenter må ha 80 % fremmøte.
  • Det er obligatorisk fremmøte til møter/undervisning i samband med praksis.
  • Egne læringsmål: Studenten skal utarbeide et notat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til medstudenter, praksislærer og praksisskole.
  • Planleggingsdokument: Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument. Planleggingen kan gjerne gjøres i samarbeid med medstudenter og etter veiledning fra praksislærer. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten.
  • Selvevaluering: Studenten skal skrive en selvevaluering underveis i praksisåret og ved avslutning av praksisperioden. 
  • Evaluering: Studenten skal evaluere praksisperioden.

Praksis 2. år, 2 dg observasjon+28 dg ordinær (MGUPR201)

Course Description for Year of Study 2018/2019