HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen (MGUNA101)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om ulike naturtyper og om arter og grupper av organismer som er tilpasset norsk natur
 • kan greie ut om samspill mellom ulike faktorer i økosystemer
 • har kunnskap om menneskekroppens organsystemer og hvordan disse henger sammen
 • har kunnskap om og kan drøfte sammenhenger mellom livsstil, samfunnskultur og helse
 • har kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan man kan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av elevers naturfaglige språk
 • har kunnskap om hvordan man kan stimulere elevers utforsking gjennom praktisk arbeid og dialog

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan legge til rette for og gjennomføre varierte læringsaktiviteter inne og ute med bruk av relevant utstyr
 • kan legge til rette for utvikling av elevers muntlige og skriftlige ferdigheter i naturfag
 • kan bruke formativ vurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag
 • har grunnleggende kunnskap om natur-vitenskapens metoder og tenkemåter som grunnlag for kritisk tenking og utforskende arbeidsmetoder
 • kan gjennomføre naturfagundervisning i samsvar med gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet

Innhald og oppbygging :

Naturfag 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

 • Den levende naturen
 • Den ikke-levende naturen

Gjennom Naturfag 1 møter studentene sentrale naturfaglige og naturfagdidaktiske tema som er relevante for undervisning i naturfag i grunnskolen på 5. -10. trinn.

Emnet har hovedfokus på den levende naturen og på sentrale didaktiske perspektiver relatert til naturfagundervisning på 5.-10. trinn i grunnskolen. Økologi, biologisk mangfold og humanbiologi er overordnede faglige tema. I naturfagdidaktikk er det sentrale fokuset utforskende arbeidsmåter gjennom praktisk arbeid og dialog.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Undervisnings- og læringsformer:

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, diskusjoner, demonstrasjoner, feltarbeid, ekskursjoner, oppgaveløsning og undervisningsøvelser.

Feltarbeid er en viktig del av studiet og det forutsettes at studentene deltar på dagsekskursjoner og feltkurs over 2-3 dager. Kostnad for dagsekskursjoner oppgis i semesterplanen. I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Deler av pensumet må arbeides med som selvstudium. Det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom kollokvier.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen 

Vurderingsform:

Muntlig eksamen, 30 min.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

Gjennom semesteret skal studentene levere ca 5 arbeidskrav som dokumenterer utvikling av faglig og fagdidaktisk kompetanse. De obligatoriske arbeidskravene innbefatter:

 • Deltaking på og journalføring fra praktisk arbeid
 • Deltaking i undervisning (80%)
 • Deltaking på dagsekskursjoner og feltarbeid (forventet kostnad, se semesterplan)
 • Muntlig framlegg av praksisarbeid 
 • Didaktiske arbeider 
 • Akademisk lesing: Studentane presenterer ein fagleg artikkel på eit seminar.

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene og informasjon om mulighet til å be om kompensatoriske arbeidskrav for ekskursjoner og feltarbeid.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

The living nature (MGUNA101)

Course Description for Year of Study 2018/2019