HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen (MGUMH201)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper Kandidaten

 • har kunnskap om skolefagets historie
 • har kunnskap om sentrale styringsdokumenter for mat og helse
 • har grunnleggende kunnskap om råvarer og bearbeiding av mat
 • har grunnleggende kunnskap om hva som kan fremme matdannelse
 • har kunnskap om sensorikk
 • har kunnskap om fagdidaktikk og didaktiske planleggingsmodeller
 • har kunnskap om tilgjengelige læremidler i faget mat og helse
 • har kunnskap om vurdering i mat og helse

Ferdigheter Kandidaten

 • kan anvende ulike matlagingsmetoder som formidler god smaksopplevelse
 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier som tar hensyn til elevers forutsetninger og fremmer progresjon i faget
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring med fokus på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring, og grunngi faglige og didaktiske valg
 • kan vurdere praktisk kjøkkenarbeid med overføringsverdi til grunnskolen

Generell kompetanse Kandidaten

 • kan utøve og utvikle egen profesjonalitet som lærer i mat og helse og ha innsikt i profesjonsetiske problemstillinger
 • kan bruke opplæringen i mat og helse som en inkluderende lærings- og danningsarena 

Innhald og oppbygging :

Mat og helse 1 emne 2 er et bacheloremne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet har vekt på læringsarbeid i grunnskolen. 

Emnet omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget mat og helse på trinn 5-10 i grunnskolen. Emnet har fokus på didaktiske læringsmodeller og læringsressurser i faget, og vektlegger praktisk matlaging.

Undervisnings- og læringsformer:

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Materialkostnader og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Praktisk matlagingseksamen som har fagdidaktisk overføringsverdi til undervisning i grunnskolen med påfølgende individuell muntlig eksaminasjon om fagdidaktiske spørsmålsstillinger. Studenten har 24 timer til forberedelse til den praktiske oppgaven.

Praktisk del teller 60% og den muntlige delen teller 40% av samlet resultat.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1:   Studentene skal individuelt skrive logger fra praktisk kjøkkenleksjon. Loggene skal vise overføringsverdi til undervisning i grunnskolen. Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra kompetansemål i LK06, og det skal komme klart fram hvordan opplæringen fagdidaktisk bør organiseres. 
 • Arbeidskrav 2:  Studentene skal i gruppe planlegge, gjennomføre og vurdere en praktisk leksjon som har overføringsverdi til grunnskolen. Den praktiske leksjonen skal gjennomføres for medstudenter på undervisningskjøkkenet. Undervisningsopplegget skal være forankret i 1-2 kompetansemål fra LK06.
 • Arbeidskrav 3: Profesjonsfaglig digital kompetanse: Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling på profesjonsdag.

Det vil foreligge retningslinjer for arbeidet ved semesterstart.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen.

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle hjelpemidler tillatt til den praktiske delen av eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt til muntlig del av eksamen.

Teaching Food and Health in School (MGUMH201)

Course Description for Year of Study 2018/2019