HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

KRLE 1, emne 1 (MGUKR101)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om mål og innhold i skolens KRLE-plan
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget 
 • har kunnskap om didaktiske utfordringer knyttet til faget og den enkelte elev 
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i religioner og livssyn
 • har kunnskap om sentrale filosofer i antikken og i nyere tid
 • har kunnskap om grunnlagsetikk
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kan brukes i faget.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere utfordringer omkring etisk, religiøst og livssynsmessig mangfold i skole og samfunn, og kritisk reflektere omkring disse utfordringene
 • kan samhandle med elever og være en god samtalepartner i faglig relaterte spørsmål.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan faglig og kritisk drøfte lærerrollen i KRLE
 • kan formidle eksempler på forskning innen fagfeltet.

Innhald og oppbygging : KRLE 1 (30 sp) er delt inn i to emner som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 1 legges det vekt på kunnskap om skolens læreplan og didaktiske utfordringer i faget. Den enkelte elev står sentralt gjennom arbeid med tilrettelegging, tilpassing og samhandling, samtidig som lærerrollen drøftes faglig og kritisk. Religioner, livssyn og filosofi har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til ulike perspektiv på mangfold. De skal bli kjent med grunnlaget for etisk refleksjon gjennom grunnlagsetikk, og de skal også møte eksempler på forskning relevant for KRLE. Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Undervisnings- og læringsformer: Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav: Individuell skriftlig oppgave i akademisk skriving knyttet til et selvvalgt tema innen KRLE. Oppgaven skal være forskningsbasert. Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

KRLE 1, Subject 1 (MGUKR101)

Course Description for Year of Study 2018/2019