HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Kroppsøving 1, emne 1 (MGUKØ101)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreplanen i kroppsøving, fagets eigenart og legitimering, og om korleis faget heng saman med andre skulefag
 • har kunnskap om å planlegge, -gjennomføre og vurdere undervising i kroppsøving
 • har kunnskap om friluftsliv, leik, dans, idrett og tidsaktuelle bevegelsesaktivitetar i barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om føresetnader for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hos eleven

Ferdigheiter

Studenten

 • kan, ut frå lovverk, gjeldande læreplan og profesjonsetiske retningslinjer,
 • planlegga, gjennomføra og vurdere undervising i kroppsøving
 • kan bruka eigne ferdigheiter og kunnskapar innan leik, friluftsliv, dans, idrett og andre bevegelsesaktivitetar, og gjera seg nytte av dette i undervisning i kroppsøving
 • kan utforska eigne kroppslege uttrykk og leie skapande prosessar kor refleksjon og erfaring med bevegelsar er sentralt
 • kan ivareta HMS for elevane i ulike aktivitetar og bevegelsesmiljø
 • kan planlegga og gje grunnleggande symjeopplæring, utføre livreddande førstehjelp og praktisere trygg ferdsel i, ved og på vatn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfta kva som er kroppsøving sitt bidrag til allmenndanninga til elevane
 • kan planlegge og formidle sentrale teoriar og problemstillingar i kroppsøving, og bidra til utvikling av god praksis

Innhald og oppbygging :

Emnet er ei innføring i det å vere lærar i kroppsøving på steg 5-10 i grunnskulen.

Emnet tek utgangspunkt i kroppsøving som eit allmenndannande fag med særleg ansvar for allsidig kroppsleg utvikling, oppleving og læring. Sentralt ligg utvikling av undervisningskompetanse i bevegelsesaktivitetar som idrett, friluftsliv, leik og dans, samt tidsaktuelle og tradisjonelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur. Opplæringa skjer gjennom ei praktisk orientert fagdidaktisk tilnærming.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Undervisnings- og læringsformer: Studenten møter varierte og yrkesrelevante arbeids- og læringsformer i emnet. Det vil vere førelesingar, praktiske timar, eigenaktivitet og forpliktande samarbeid i ulike gruppestorleikar.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Prosjekt.

Semesterplanen vil gi nærare retningslinjer for gjennomføring av prosjektet. Tid for innlevering av prosjektet vert opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A til F, der F er ikkje greidd.

Arbeidskrav:

 • 80 % frammøte til undervisning
 • Delta på turar/ekskursjonar (forventa kostnad, sjå semesterplan)
 • Praktisk-metodiske undervisingsoppgåver
 • Friluftsliv med overnatting

Semesterplanen vil gi retningslinjer for arbeidskrava. I samband med ekskursjonar må studentar ved HVL vera førebudd på å betale ein eigenandel. Det vert lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Physical education 1, module 1 (MGUKØ101)

Course Description for Year of Study 2018/2019