HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Grunnleggende matematikk for ingeniører (MAT100)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

  • Gjøre rede for funksjonsbegrepet, grenseverdier, kontinuitet, derivasjon og integrasjon, og anvende dette på enkle praktiske problemstillinger.
  • Gjøre rede for aktuelle numeriske metoder.
  • Ha forståelse for vektorer, samt kjenne til grunnleggende vektoroperasjoner.

Studenten skal også beherske innholdet fra det relevante spesialpensumet.

Ferdigheter

  • Anvende grunnleggende begreper og metoder fra matematisk analyse til å analysere og løse ingeniørfaglige problemer, potensielt ved hjelp av matematiske dataverktøy

Generell kompetanse

  • Ha den matematiske forståelsen som er nødvendig for videre faglig utvikling
  • Foreta grundige og presise logiske resonnementer
  • Være i stand til å løse praktiske problemstillinger ved hjelp av matematiske modeller og metoder

Innhald og oppbygging :

Emnet gir en innføring i grunnleggende begreper og metoder i matematisk analyse (derivasjon og integrasjon for funksjoner av én variabel). Faget skal illustrere hvordan matematikk kan være et verktøy for å løse ingeniørfaglige problemstillinger.

Emnet danner en del av det matematiske fundamentet for videre ingeniørstudium. Emnets praktiske øvinger vil føre til økt evne til matematisk resonnering og problemløsing.

Ingeniørstudiene benytter ulike matematiske metoder og resultater til ulike tider, og deler av emnet er tilpasset det enkelte studium. Se nærmere beskrivelse under "Innhold".

De felles matematiske tema for emnet er: funksjoner, grenser, kontinuitet; derivasjon og anvendelser av derivasjon; integrasjon og anvendelser av integrasjon; enkle differensiallikninger; numeriske metoder; vektorregning.

I tillegg kommer tema som er spesifikke for de ulike studieprogram:

Bygg: Lineære likningsystem, matrisealgebra, egenverdier/egenvektorer, diagonalisering av matriser.

Elektro: Komplekse tall; differensiallikninger.

Kjemi: Lineære likningsystem, matrisealgebra, determinanter.

Maskin: Lineære likningsystem, matrisealgebra, determinanter.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og regneøvinger.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

Fire obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Hjelpemiddel ved eksamen: Formelark. Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Basic Engineering Mathematics (MAT100)

Course Description for Year of Study 2018/2019