HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Bacheloroppgave - Marinteknikk (MAS153)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kjenne til relevante metoder og arbeidsmåter vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget ingeniørfagfelt
 • kunne oppdatere sine kunnskaper gjennom kontakt med relevante fagmiljøer og praksisfelt

Ferdigheter

 • innhente, analysere og referere informasjon på en kritisk og reflektert måte
 • dokumentere og formidle resultater fra et prosjektarbeid på en systematisk og vitenskapelig måte

Generell kompetanse

 • arbeide både selvstendig og i team med planlegging og gjennomføring av et faglig prosjekt
 • omsette sine kunnskaper og ferdigheter i praktiske løsninger
 • vise en reflektert, etisk og miljømessige innsikt i sitt arbeid i tråd med relevante nasjonale retningslinjer

Innhald og oppbygging :

Bacheloroppgaven er det avsluttende emnet i bachelorutdanningen og gjennomføres i siste studieår.

Studentene skal gjennomføre en selvstendig metode- og problemorientert prosjekt med utgangspunkt i et realistisk problemstilling der det kreves kunnskaper og ferdigheter fra sentrale områder i studiet. Arbeidet utføres i normalt grupper og kan være et samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat, eller den kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling.

Studentene får tildelt en faglig veileder og utdanningen bidrar til at faglige og metodiske elementer blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Studentene formidler jevnlig arbeidets fremdrift til høgskolens veileder og til oppdragsgivers kontaktperson gjennom muntlige og skriftlige statusrapporter. Ved avslutning av prosjektet skal prosjektet presenteres av gruppen og hver enkelt student redegjøre for egen faglig og personlig utvikling.

Bacheloroppgaven skal gjennomføres i tråd med retningslinjer for bacheloroppgaver og en veiledningsavtale skal underskrives.

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger og prosjektarbeid med veiledning, der normalt 2-3 studenter arbeider sammen i en prosjektgruppe.

10 timer med veiledning er obligatorisk for gruppen/studenten.

Prosjektarbeid

Prosjektgruppen utarbeider en prosjektplan i samarbeid med veileder og eventuell oppdragsgiver. Prosjektplanen inneholder problemformulering, gjennomførbarhetsanalyse (metodevalg og ressursbehov), prosjektorganisering med framdriftsplan. Prosjektarbeidet videre skjer gjennom innhenting av informasjon/ spesifikasjon/ konstruksjon/ beregning/ programmering osv. med basis i fagfeltet.

Gruppens medlemmer fører jevnlig en prosjektdagbok som dokumenterer aktivitetene i prosjektet. Prosjektdagboken legges frem for veileder, som gir studentene tilbakemelding om faglig innhold og nivå.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ved tildeling av prosjektoppgave etter 5. semester skal 120 studiepoeng, inkludert alle emner som inngår i første studieår og eventuelle fordypningsfag som oppgaven bygger på, være bestått. Dersom tildeling av oppgaven gjøres etter 4. semester reduseres studiepoengkravet til 100 studiepoeng. Studenter som ikke oppfyller krav om forkunnskap og/eller studiepoeng kan søke om dispensasjon til instituttlederen innenfor samme tidsfristen som søknaden om bachelorprosjektet må være inne. Etter gjennomført utdanningssamtale kan dispensasjon fra forkunnskapskravet bli gitt.

Vurderingsform:

Deleksamen som består av to deler: vurderingsmappe og muntlig eksamen

Begge deler må være bestått for å bestå emnet. Ved ikke bestått på en av delene må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt neste studieår, fortrinnsvis i vårsemesteret. Det gis ikke anledning til å levere en forbedret versjon av bacheloroppgaven dersom den delen er ikke bestått.

Mappevurdering

Vurderingen baserer seg på følgende deler fra læringsmappen:

 • Bacheloroppgaven og eventuelt produkt
 • Plakatforedraget

Omfanget av bacheloroppgaven fastsettes i samråd med veileder. Innleveringsfrist blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskalaen er Bestått / Ikke bestått. Karakteren for mappevurderingen settes felles for gruppen.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avholdes etter at bacheloroppgaven er levert, som en sluttpresentasjon av prosjektet.

Muntlig eksamen skal ha fokus på gruppen og den enkelte students metodeforståelse, og metodevalg i arbeidsprosessen, så vel som det endelig resultatet i form av bacheloroppgaven og et eventuelt produkt.

Karakterskalaen er Bestått / Ikke bestått. Karakteren for den muntlige eksamenen settes individuelt.

Arbeidskrav:

En læringsmappe som består av:

1. Individuelt krav:

 • Innleveringer i metode og vitenskapsteori
 • Deltagelse på veiledningstimer
 • Et refleksjonsnotat (selvrefleksjon over egen utvikling)

2. Krav til gruppen:

 • Prosjektplan
 • Skriftlig prosjektdagbok
 • Midtveispresentasjon
 • Bacheloroppgave, i henhold til mal på instituttet
 • Sluttpresentasjon
 • Deltagelse på EXPO med plakatforedrag og eventuelt produkt.

Alt skal ferdigstilles til gitte frister. De obligatoriske arbeidskravene er kun gyldige i det semesteret mappen gjennomføres. Læringsmappen dokumenterer læringsprosessen i arbeidet med bacheloroppgaven og bidrar til økt refleksjon underveis. Kun tre av mappeelementene vil bli brukt til mappevurderingen. I tillegg til mappevurderingen vil det bli gjennomført en muntlig eksamen (se punktet Vurdering)

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Bachelor Project - Marine Engineering (MAS153)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

Upon completing the course, the candidate will have attained the following learning outcome:

Knowledge

 • is familiar with the relevant methods and working practices relating to research and development within their own engineering field
 • be able to update their knowledge through contact with relevant academic communities and practice fields

Skills

 • collect, analyze and refer information in a critical and reflective way
 • document and communicate project results in a systematic and scientific way

General competence

 • work with planning and execution of an engineering project, both independently and in teams
 • translate their knowledge and skills into practical solutions
 • show reflective, ethical and environmental insight into their work, in accordance with relevant national guidelines 

Contents and Structure:

The bachelor thesis is the final course in the bachelor degree, taken in the 6th semester.  Students will complete an independent method and problem-oriented task based on a realistic engineering problem, which requires knowledge and skills of key areas of the bachelor program. The project is a joint student project. The project may be a partnership with a company or a government agency, or be part of the internal research and development initiatives at HVL. Each team of students is assigned an internal supervisor, who will provide guidance to ensure the scientific and methodological elements are well attended. Students regularly report the progress of the project to the supervisor, and to the company contact, through oral and written reports. The team make regular entries in a project diary documenting the project activities. On completion of the project the individual students will, through a reflection paper, account for their academic and personal development while working on the project. 

The thesis must be conducted in accordance with Guidelines for bachelor thesis , and a supervisory agreement must be signed.

Teaching Methods:

Lectures and joint student project. The project is supervised and there will normally be 2-3 students in a team. A team of one student may be allowed as an exception

Joint project work

The team develops a preliminary report with project plan in cooperation with the supervisor and (if relevant) the company. The preliminary report contains problem formulation, feasibility analysis (method selection and required resources), project organization with project schedule and any cost estimates. The project work typically consists of collection of information / specification / construction / calculation / programming etc. based on knowledge from the discipline.    The project team documents the activities of the project regularly in a project diary. The project diary is submitted to the supervisor, who gives feedback regarding the academic content and quality. 

Language of Instruction: Supervision is possible in both Norwegian and English. The course in scientific methods is given in Norwegian.

Entry Requirements:

To be assigned a project after the 5th semester, the student must have passed 120 credits - including all courses included in the first year and any specialization relevant for the project. If the project is assigned after the 4th semester the credit requirement is reduced to 100 credits. Exemption from these requirements can be given after consultation with an academic advisor. 

International students: If you like to attend this you have to verify former knowledge in marine engineering. Furthermore you will have to write a motivation letter over the topic of your interest.

Assessment:

The final assessment is based on two parts: portfolio assessment and oral exam. Both parts must be passed in order to pass the examination. 

Portfolio Assessment The assessment is based on two items of the learning portfolio:

 • The Bachelor's thesis (and the product)
 • The poster

Suggested total number of pages for the bachelor's thesis is 20-50.The final deadline for submitting the bachelor thesis is 1 June. The grade for the portfolio assessment is set for the group as a whole.   Oral examination The oral exam will be held after the bachelor thesis has been submitted. The oral exam will focus on the team and the individual student's understanding of methods, the choice of methods in their work process, as well as the final result in terms of the bachelor's thesis (and the product). The grade for the oral exam is individual.

Course Requirements:

A learning portfolio that consists of the following coursework:   1. Individually requirements:

 • attending supervision
 • a reflection paper (self-reflection on personal development)

2. Requirements for the group:

 • a project plan
 • bachelor thesis in accordance with the template of the institute
 • presentation and participation at EXPO with poster (and the product).

All coursework items must be submitted by the given deadlines.  The learning portfolio documents the learning process through the semester as a continuous assessment. Only three of the required coursework items will be part of the portfolio assessment as the basis for the determination of the grading (see Assessment).

Examination Aids: None