HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Marine stålkonstruksjoner (MAS114)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne MAS114 Marine stålkonstruksjoner har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • Forklare grunnleggende begreper innen emnet.
  • Dimensjoneringsprinsipper, design og kapasitetskontroll i henhold til regelverk.

Ferdigheter

  • Kunne dimensjonere stålkonstruksjoner ihht. til standard/regelverk, stikkord flytning, knekking, sveiseberegninger.
  • Beregne forenklet utmatting for marine stålkonstruksjoner vha. Miner-Palmgrens formel.
  • Analysere marine stålkonstruksjoner mht bøye-, skjær- og torsjonsspenninger.

Generell kompetanse

  • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og i en tverrfaglig sammenheng.

Innhald og oppbygging :

Emnet gir en generell innføring i dimensjonering av stålkonstruksjoner ved hjelp av Euro 3.

Innhold

  • Elastisitetsteori for bjelker: Bøyespenninger, skjærspenninger, torsjonsspenninger, enkelt- og dobbeltsymmetriske tverrsnitt, skjærsenter, kombinering av spenninger i ulike plan (jevnføringsspenningen), von Mises flytekriterium.
  • Kapasitetskontroll mhp. bruddgrensetilstanden: flytekontroll, lokal knekking (søyle- og plateknekking), etterkritisk kapasitet. Global knekking av bjelkesøyler, bøyningsknekking, vipping, torsjonsknekking.
  • Andre grensetilstander. Dimensjonering av detaljer og forbindelser, hovedsakelig sveiser Regelverk, last- og materialkoeffisienter, partial-koeffisientprinsippet, tillatt spenningsprinsippet.
  • En prosjektoppgave som knytter teorien til numeriske beregninger vha MatLab.

Undervisnings- og læringsformer: Praktiske beregningsøvelser alene og i grupper. Forelesninger. Prosjektoppgave (Modellering i Genie)

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

Prosjektarbeidet må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente prosjekt er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Skrivesaker, kalkulator.

Tilrådde forkunnskapar: MAS100 Statikk og fasthetslære

Marine Steel Constructions (MAS114)

Course Description for Year of Study 2018/2019