HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Materiallære (MAS113)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne MAS113 materiallære har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • Beskrive oppbyggingen av de vanligste konstruksjonsmaterialer
  • Beskrive tilvirkingsprosesser som påvirker materialegenskaper
  • Beskrive materialers betydning for funksjonelle konstruksjoner
  • Kjenner grunnleggende prinsipper, teorier og begreper innen materialteknologi.

Ferdigheter

  • Gjennomføre laboratorietester som verifiserer materialegenskaper
  • Begrunne faglig valg av materialer for en konstruksjon
  • Redegjøre for hvordan valg av materialer påvirker helse miljø og sikkerhet

Generell kompetanse

  • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide med prosjekt i grupper
  • Skrive rapport fra gjennomført laboratorieøvelse

Innhald og oppbygging :

Emnet skal framheve betydningen av bruk av konstruksjonsmaterialer for å sikre funksjonalitet, ressursutnyttelse og samtidig ivareta helse- miljø og sikkerhet. Kandidaten skal ha en forståelse for hvilke produksjonsprosesser som påvirker materialegenskapene og hvordan disse kan styres for ulike konstruksjonsmaterialer.

Kurset gjennomgår oppbyggingen av materialer som brukes i konstruksjoner. Dette innebærer atombindinger, amorfe og krystallinske materialer, krystallstrukturer og krystallsystem. Termodynamiske forhold som innebærer faseoverganger skal være kjent samt diffusjon som drivkraft for reaksjoner i materialer. Hvordan materialenes oppbygging påvirker materialegenskaper, og karakteristiske egenskaper for metaller, polymerer, keramer og kompositter. For metaller vil effekten av varmebehandling, bearbeiding og kjemisk sammensetning av stål og aluminium bli gjennomgått. Testing av materialer både destruktive og ikke destruktive metoder blir gjennomgått. Korrosjon som termodynamisk prosess, samt elektokjemiske prosesser som spenningsrekken og den galvaniske serien og typer av korrosjonsbestandige materialer og korrosjonsforebygging. Faktorer som påvirker materialtilvirking, materialegenskaper og konstruksjoners integritet blir gjennomgått. Dette innebærer grunnleggende kjemi som redoks-reaksjoner, syre-base likevekter og enkel polymerkjemi. Effekten av sveising vil bli gjennomgått. Betydningen av ulike konstruksjonsmaterialer sin evne til å tåle spenninger i strekk og trykk samt ulike former for svikt i konstruksjonsmaterialer.

Undervisnings- og læringsformer:

Kurset vil innebære ukentlige forelesninger og regnetimer. I tillegg er det obligatoriske laboratorieøvelser. Kurset baserer seg på en betydelig egeninnsats fra studenten med å bearbeide stoffet på egenhånd. Videre vil studentene få trening i rapportskriving i forbindelse med laboratorieøvelsene.

Kurset baserer seg på internasjonalt anerkjente lærebøker innen emnet som foreleses i henhold til utvalgte kapitler. Studenter forutsettes å lese dette på egenhånd.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Opptaksgrunnlag for maskiningeniør, mariningeniør eller tilsvarende.

Vurderingsform: 4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakter. Ved færre enn 10 kandidater på kontinuasjonseksamen kan denne bli muntlig. Studentene blir i så fall informert om dette.

Arbeidskrav:

8 av 10 regneøvelser må være levert innen fristen og godkjent og 6 laboratorieøvelser skal være innlevert og signert på forsiden som del av en gruppe.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i eksamenssemesteret og to påfølgende semester. 

Hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulator i henhold til høgskolens regelverk.

Tilrådde forkunnskapar: Statikk og fasthetslære eller tilsvarende

Materials Science (MAS113)

Course Description for Year of Study 2018/2019