HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Hydraulikk og hydrauliske maskiner (MAS108)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne MAS108 Hydraulikk og hydrauliske maskiner skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Kunne beskrive grunnlegende prinsipper for hydraulisk energiomforming
 • Kunne forklare hovedkomponentene i et hydraulisk system
 • Kunne forklare hydrauliske skjemaer

Ferdigheter

 • Dimensjonere hovedkomponenter av en hydraulisk rigg
 • Beregne krefter som virker i hydrauliske anlegg
 • Beregne energitap i et hydraulisk system

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og rapportskriving.

Innhald og oppbygging :

Emnet omhandler de viktigste prinsipper for omdanning, overføring og omforming av energi i et fluid ved hjelp av hydrauliske maskiner og passiv utstyr. Studentene skal utføre tekniske beregninger og lære å lese skjemategninger for hydrauliske systemer.

Innhold

Introduksjon og grunnbegreper, hydrodynamikk, strømningsformer, trykktapsberegninger, hydrauliske væsker, energiomforming i hydrauliske motorer, typer og drift av pumper, viktigste passive komponenter i et hydraulisk system (ventiler, filtre, tanker, akkumulatorer), hydrauliske skjemaer og logikk, termisk balanse, anvendt hydraulikk (undervann, transport, marin), hydrauliske programmer.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, videodemonstrasjoner, øvinger, gruppearbeid, case studies, lab-øvinger.

Undervisningsspråk: Engelsk, norsk dersom kun norskspråkelige studenter.

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

For å få tilgang til eksamen skal 5 av 6 obligatoriske innleveringer være levert innen avtalt tidsfrist, og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulator

Tilrådde forkunnskapar: Matematikk 1 (MAT100), Matematikk 2 (MAT107).

Hydraulics, Hydraulic Machinery and Pumps (MAS108)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

At the completion of the course, students should be able to accumulate following

Knowledge

 • basic aspects of the power conversion in hydraulic machines
 • key components of a hydraulic scheme
 • details of a hydraulic system operation

Skills

 • selection of main components of a hydraulic rig
 • quantitative estimation of the main operating parameters (forces, torques, flow rates, efficiencies)
 • calculation of mass and momentum loss in hydraulic machines
 • practical competence in the use of hydraulic equipment

General competence

 • Writing of technical reports, group work, statistical analysis, analysis of measurement errors.

Contents and Structure:

Hydraulics is the section of fluid mechanics which describes production, transmission and conversion of energy during mutual interaction of fluids and mechanisms in motion. This course starts from the deep fundamentals of fluid dynamics accompanied at later stages by an overall description of technical solutions used in machinery. The main objective of the course is to learn basic principles of fluid power generation, transmission and conversion with the use of hydraulic machines and supplementary passive equipment.

Content

 • Introduction, nomenclature and main principles
 • Selected chapters of fluid dynamics: flow regimes, velocity profiles, pressure drop, Bernoulli equation
 • Hydraulic fluids: types, properties and selection
 • Basic theory of hydraulic machines: forces and torques, displacement, mass and momentum loss
 • Positive displacement pumps and motors: types, design, operation and efficiency
 • Rotodynamic machines: types, design, Euler equation and efficiency
 • Cavitation: fundamentals, NPSH (net positive suction head)
 • Passive hydraulic equipment: valves, filters and tanks
 • Hydraulic accumulators: fundamentals, types, selection
 • Hydraulic schemes: standardized symbolics and machine logics
 • Thermal comfort of hydraulic loops
 • Mechanical analysis of selected components
 • Overview over numerical tools in hydraulics

Teaching Methods: Lectures, video demonstrations, tutorials, laboratory works and case studies.

Language of Instruction: English, Norwegian if only Norwegian-speaking students.

Entry Requirements: None

Assessment:

Written examination, 4 hours.

Time and place for the examination will be announced at Studentweb.

Grading scale is A-F where F is fail.

Course Requirements: 5 of 6 written assignments must be delivered within the deadline and approved for a student to be admitted to the examination. Approved assignments are valid in the examination semester and 2 following semesters.

Examination Aids: One simple standard HVL approved calculator

Recommended Previous Knowledge: Mathematics 1, Mathematics 2.