HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Marin Særkurs (MAS102)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne MAS102 Marin Særkurs har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • Beskrivelse av offshorekonstruksjoner/ konstruksjonselementer. Relevante OD- og DNV-regelverk.
  • Beskrivelse av fartøykonstruksjoner/ konstruksjonselementer. Relevante SD og DNV-regelverk.
  • Beskrive prinsippene for forankringsanalyse av marine konstruksjoner
  • Kjenne til grunnleggende foilteori og praktisk anvendelse av denne
  • Kjenne til prinsippene for rulledempning av skip

Ferdigheter

  • Kan utføre styrkeberegninger for skip og offshorekonstruksjoner jfr. relevante regelverk.
  • Kan utføre forankringsanalyser for marine konstruksjoner

Generell kompetanse

  • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og i en tverrfaglig sammenheng.

Innhald og oppbygging : Studentene skal ha forståelse for de laster som virker på konstruksjoner som er plassert i havet, og hvorledes lastvirkninger, dvs. forskyvninger, bevegelser og interne krefter, kan beregnes.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, øvinger, gruppearbeid, prosjektoppgave

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

Obligatorisk prosjektoppgave - må  være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 2 påfølgende semestre

Hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulator, Utdrag av SD, OD- og DNV-regelverk, Fagets formelsamling og tekniske tabeller.

Tilrådde forkunnskapar: Obligatoriske matematikkemner, Introduksjon til Marinteknikk MAS124

Marine Engineering (MAS102)

Course Description for Year of Study 2018/2019