HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

3D-Modellering og elementmetode (MAS101)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne MAS101 3D-Modellering og elementmetode har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • ha inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.
 • ha kjennskap til metoder for oppbygging av modeller.
 • ha kunnskap om hvordan kundekrav, produksjonskrav og designkrav påvirker oppbygging av modellene.
 • ha kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, tilvirkningssymboler, snitt og relevante standarder.
 • kjenne til optimaliserte og derved miljøvennlige tilvirkningsmetoder og kunne knytte disse til 3D- modelleringsprosessen.

Ferdigheter

 • anvende prinsipper for hensiktsmessig oppbygging av parter og sammenstillinger.
 • anvende moderne 3D konstruksjonsverktøy til å bygge opp modeller vha parter og sammenstillinger.
 • produsere 2D tegninger i henhold til gjeldende regler.
 • endre og modifisere parter, sammenstillinger og tegninger.
 • Styrkeberegne maskinelementer med FEM Animasjon av mekanismer.

 Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide med prosjekt i grupper.

Innhald og oppbygging :

Emnet skal gi studentene kunnskap i regler og standarder for teknisk tegning og maskintegning i 3-D. Studentene skal kunne fremstille maskintegninger og utføre styrke beregning med DAK-programmet programmet Creo Parametric, Creo Simulate, Abaqus og Ansys.

 Elementmetoden eller "Finite Element Method - FEM", er en numerisk metode som har en sentral posisjon når det gjelder styrkeberegninger og beregning av deformasjoner i konstruksjoner. Metoden benyttes også for beregning av strømning, varmeledning og andre typer feltberegninger.

Innhold

Opplagerkreftene, punktlast, jevnt fordelte laster, fagverk, massegeometri, spenningstyper, sikkerhetsfaktor, kombinert lastevirkning.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, demonstrasjoner, skriftlige innleveringer.

Undervisningsspråk: Engelsk, norsk dersom kun norskspråkelige studenter.

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Muntlig eksamen i gruppe.  Karakter settes individuelt.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Arbeidskrav:

Prosjektbaserte undervisning som består av følgende deler:

 • Ti individuelle innleveringsoppgaver
 • Avsluttende skriftlig grupperapport av prosjektoppgave

Detaljerte retningslinjer og frister kunngjøres ved studiestart.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulator, tekniske tabeller.

Tilrådde forkunnskapar: Gjennomgått 1. semester ved ingeniørutdanningen. Bestått mekanikk, matematikk, innføringsemnet, materiallære.

3D Modeling and Finite Element Method (MAS101)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

In this course, students will learn both of the aforementioned computational tools ¿ CAD and FEM -- for analysis and design.

Students will:

 • learn how to produce machine drawings and perform strength calculations.
 • gain in-depth knowledge of how the models in a modern 3D design tool is built .
 • gain knowledge of how customer requirements , production requirements and design requirements affecting the structure of the models.
 • gain knowledge of basic 2D drafting rules , processing symbols , sections and relevant standards .
 • learn thus environmentally friendly production methods and link them to the 3D modeling process.

Running Log

Student will learn significant computer packages throughout the semester: Creo / Parametric, Creo / Simulate, Abaqus and ANSYS .

Additional Skills

Students will learn how to apply the principles of appropriate structure of parties and assemblies. using modern 3D design tool to build models using parties and assemblies. produce 2D drawings in accordance with applicable regulations. change and modify the parties , assemblies, and drawings. Strength Calculating machine elements with FEM Animation of mechanisms. Reflecting on their professional practice, working with project groups

Contents and Structure:

Computer Aided Design is the term given to producing computer-based models of engineering mechanisms and machines. It enables one to view a potential design in 3D on a computer. It is, essentially, a design tool.

The Finite Element Method (FEM) is the method that numerically solves the field equations of material deformation. It is used extensively in all branches of mechanical engineering. This method enables one to take a 3D object made in a CAD tool and study how it behaves. It is, essentially, an analytical tool.

Teaching Methods: Lectures , demonstrations and written assignments.

Language of Instruction: English, Norwegian if only Norwegian-speaking students.

Entry Requirements: None

Assessment:

Oral group examination. The grade is individual.

Grading scale is A-F where F is fail.

Course Requirements:

Project-based teaching that consist of the following elements:

 • Ten individual assignments
 • Final written group report from project work.

Detailed guidelines and deadlines will be published in the semester start.

Preliminary examinations are valid the examination semester and 2 following semesters. 

Examination Aids: One simple standard HVL approved calculator, tecknical manual

Recommended Previous Knowledge: Passed 1st semester at engineering education. Passed mechanics, mathematics, introductory course for engineers, materials science.