HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Statikk og fastleikslære (ING2054)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

- Kunnskap:

 • Studenten har grunnleggjande kunnskap om prinsippa i statikk og fastleikslære
 • Studenten har grunnleggjande kunnskap om korleis kraftpåkjenningar medfører spenningar og deformasjonar i dei vanlegaste konstruksjonselementa.
 • Studenten har kunnskap om korleis spenningar og deformasjonar blir kontrollert mot materialstyrke og funksjonalitet i ein dimensjoneringsprosess.

- Ferdigheiter

 • Studenten kan nytta kunnskap i matematikk og fysikk til å formulera, spesifisera og løysa statikk og fastleikslæreproblem på ein velbegrunna og systematisk måte.
 • Studenten kan rekna ut ytre lagerreaksjonar i statisk bestemte, samt enkle statisk ubestemte konstruksjonar. Han/hun kan rekna ut indre belastningar i form av normalkraft, skjærkraft og bøyemoment, og kandidaten kan vidare teikna, forstå og lese diagramma for normalkraft, skjærkraft og bøyemoment.
 • Studenten kan rekna ut spenningsfordeling og deformasjon i fagverk, bjelkar, akslingar, rammer og andre samansette konstruksjonar. Studenten kan vidare rekna ut Euler knekklast i søyler med ulik opplagring.
 • Studenten kan vurdera løysingar og resultat på ein kritisk måte.
 • Studenten kan videreformidla sentrale teoriar og løysingsmetodar i faget.

- Generell kompetanse

 • Studenten har innsikt i og forståing av metodar brukt til styrkeberekning av konstruksjonselement og til val av material.
 • Studenten har innsikt i kva faget grunnleggjande har å seia for konstruksjon- og byggfag.
 • Studenten har lært å samarbeida i praktiske prosjekt.

Innhald og oppbygging : Kraftpåvirkning av konstruksjonar, enklare og meir komplekse, med vekt på 2-dimensjonale. Resulterande skjerkrefter og bøyemoment. Statisk ubestemde konstruksjonar. Alle vesentlege element innan fastleikslæra som spenning og deformasjon. Vidare dimensjoneringskriterie, elastiske materialar, torsjon, spenningar i og deformasjon av bjelkar, elementærbjelkemetoden, trykkbelasta stavar og knekking.

Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar, rekne- og laboratorieøvingar.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen. 

Vurderingsform:

Del 1: Skriftleg eksamen  4 timar, tel 40% på endeleg karakter.

Del 2: Skriftleg eksamen 5 timar, tel 60% på endeleg karakter

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Del 1vert gjennomført midt i semesteret. Del 2 vert gjennomført som ein slutteksamen., Begge eksamenane må vere greidd for å få karakter i emnet.

Arbeidskrav: Ja (vert spesifisert i undervisningsplanen ved semesterstart).

Hjelpemiddel ved eksamen:

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typar: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) blir delt ut under eksamen.

Tilrådde forkunnskapar: Fysikk

Statics and Strength of Materials (ING2054)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

-Knowledge:

The students

 • Have basic knowledge about the principles of statics and material mechanics.
 • Have basic knowledge about how causes stress and deformation in standard structures.
 • Know how material strength and functionality in a process of dimensioning controls stress and deformation.

-Skills

The students can

 • Practice mathematics and physics to formulate, specify and solve problems concerning statics and  material mechanics.
 • Calculate the resulting forces in static definite structures and simple indefinite structures. They can calculate the internal load, axial force, shear force and bending moment. They can draw, understand and read axial force, shear and moment diagrams.
 • Calculate the stress distribution and deformation of trusses, beams, axles, frames and other  structures. They can calculate the Euler buckling load of columns with different constrains.
 • Consider solutions and results critically.
 • Provide theories and solving methods due to the subject.

-General qualification:

The students:

 • Can understand the methods used in material mechanics of structures and knows how to choose materials.
 • Have insight into the subject`s fundamental importance relatated to engineering and construction.
 • Have learned to cooperate in practical projects.

Contents and Structure: The effects of force on structures, both simple and more complex, with an emphasis on two-dimensional forces. Resulting shear force and bending moment. Static indefinite structures. All significant elements of material mechanics such as stress and deformation. Subsequent dimension criteria, elastic materials, torsion, stresses in and deformations of beams, basic methods of beams, stress-compressed rods, and buckling.

Teaching Methods: Lectures, computational and laboratory exercises.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None. 

Assessment:

Part 1: Written exam, 4 hours, accounts for 40% of the final grade

Part 2: Written exam, 5 hours, accounts for 60% of the final grade

Grade: A-E/passsed; F/failed

Exam part one in mid-term, exam part two in end of term. Both parts must be passed.

Course Requirements: Yes (will be specified in the course plan by semester start).

Examination Aids:

Simple calculator: Allowed calculator is Casio fx-82 (all varieties: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Technical table of formulas (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) will be handed out during the exam.

Recommended Previous Knowledge: Fysikk