HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Statistikk og økonomi (ING2053)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • Kan gjøre greie for sannsynlighetsregning og kombinatorikk og anvendelser av dette.
 • Kan beskrive grunnleggende begrep som for eksempel tilfeldige variabler, forventning, varians og standardavvik.
 • Kjenner til ulike sannsynlighetsfordelinger som for eksempel normalfordeling, binomisk fordeling og testen knyttet til disse.
 • Kan gjøre greie for hva sentralgrenseteoremet er og hvilken betydning det har.
 • Kan forklare forskjell på betingede og ubetingede sannsynligheter på avhengige og uavhengige hendelser.
 • Kan definere økonomiske begreper, og kan gjøre greie for hvordan kostnader og inntekter opererer i en bedrift.
 • Behersker økonomiske verktøy som KRV-analyse, produktkalkulasjonog investeringsmodeller for å kunne ta gode økonomiske beslutninger på kort og lang sikt.
 • Gjøre rede for virksomheters organisering, verdiskapning, produktivitet og lønnsomhet.

Ferdigheter:

Studentene kan:

 • Bruke grunnleggende metoder for å analysere og beskrive data.
 • Bruke sannsynlighetsregning generelt og i forbindelse med tilfeldige variabler.
 • Beregne simultansannsynligheter og kovarians.
 • Lage ulike typer konfidensintervall for ulike typer data.
 • Gjennomføre hypotesetester knyttet til normal- og t-fordeling.
 • Gjennomføre enkel lineær regresjon, gjennomføre hypotesetest på stigningstallet i regresjonslikningen samt regne ut prediksjonsintervaller.
 • Bruke økonomiske beslutningsverktøy og kan anvende dem på praktiske og teoretiske problemstillinger relatert til investering og finansiering, samt drift av virksomhet.

Generell kompetanse:

Studentene kan:

 • Bruke kunnskapen fra dette kurset som grunnlag for andre fag i utdannelsen, herunder oppgaveskriving, inkludert bacheloroppgaven.
 • Lese fagartikler og kommunisere med andre på områder der man bruker statistiske begreper og metoder.
 • Kommunisere med økonomer om økonomiske problemstillinger, og se koblinger mellom praktiske utfordringer og økonomi. 

Innhald og oppbygging :

 • Gjennomsnittsmål og spredningsmål
 • Histogrammer
 • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk
 • Diskrete og kontinuerlige fordelinger
 • Estimering og konfidensintervall
 • Hypotesetesting
 • Bedriften og dens plass i det økonomiske system
 • Kostnads- og inntektsteori
 • Produktkalkulasjon
 • Kostnads- resultat- og volumanalyse (KRV-analyse)
 • Investeringsanalyse
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger og oppgaveløsning.

Faget er delt i to delemner, Statistikk og Økonomi. Kravet er bestått i begge delemner for å bestå faget totalt sett.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Del 1: Skriftlig eksamen statistikk, 3 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Del 2: Skriftlig eksamen økonomi, 3 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Det gjennomføres separat eksamen i hvert delemne. Om et av delemnene ikke er bestått, gjennomføres ny seksamen i dette delemnet.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Arbeidskrav:

1) Arbeidskrav statistikk: blir spesifisert i undervisningsplanen ved semesterstart.

2) Arbeidskrav økonomi: blir spesifisert i undervisningsplanen ved semesterstart.

Hjelpemiddel ved eksamen: På begge deleksamenene: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Tilrådde forkunnskapar: Grunnleggende matematiske operasjoner - funksjonsbegrepet - integrasjon - mengdelære - logikk

Statistics and Economics (ING2053)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student

 • Can explain probability calculations, combinatorics and applications.
 • Can describe basic terms, for example: random variables, expectation, variance and standard deviation.
 • Knows different probability distributions, for example: normal distribution, binomial distribution; and test methods.
 • Can explain the central limit theorem and its relevance.
 • Can explain the difference between conditional and unconditional probabilities of dependent and independent events.
 • Can define term in economics and can explain how costs and incomes operate in a company.
 • Can use economic tools like CVP analysis, product costing and investment models to make good short long term decisions.
 • Can explain the business organization, value, productivity and profitability.

-Skills:

The student can:

 • Use basic methods to analysis and describe data.
 • Use probability calculation generally and in connection with random variables.
 • Calculate simultaneous probabilities and covariance.
 • Create different types of confidence intervals of different types of data.
 • Carry out hypothesis tests related to normal- and t-distributions.
 • Carry out simple linear regressions and hypothesis test regarding to the equation of regression line with inclination and calculate the prediction interval.
 • Use economic decision tools and can apply it to practical an theoretical issues related to investment, financing and business operations.

-General qualifications:

The student can:

 • Use knowledge of the course as basis for other subjects in the education, such as thesis writing, included bachelor thesis.
 • Read technical literature and communicate in the field of statistical concepts and methods.
 • Communicate with economists about economic issues and notice the relationship between practical challenges and economy.

Contents and Structure:

 • Average and spread
 • Histograms
 • Probability and combinatorics
 • Discrete and continuous distributions
 • Estimation and confidence intervals
 • Hypothesis test
 • Business in relation to economic systems
 • Cost and income theory
 • Product costing
 • Cost- profit-volume analysis (CVP)
 • Investment analysis
 • Relevant costs and decision problems

Teaching Methods:

Lectures and excercises.

The course consist of two parts, statistics and economics, both parts must be passed.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None

Assessment:

Part 1: Written exam Statistics, 3 hours, accounts for 50 % of the final grade.

Part 2: Written exam Economics, 3 hours, accounts for 50 % of the final grade.

There is an separat exam in each part of the course. If one exam is failed, a new exam may be carried out in this part only.

Both parts must be passed.

Grade:  A - E / passed;  F / failed.

Course Requirements:

1) Statistics: course requirements will be specified in the course plan by semester start.

2) Economics: course requirements will be specified in the course plan by semester start.

Examination Aids: At both exams: Simple calculator: Allowed calculator is Casio fx-82 (all varieties: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Recommended Previous Knowledge: Basic mathematical operations - funktions - integration - logistics