HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Brannteknisk design av bygg (ING2046)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

- Kunnskaper

Studenten kan:

 • Redegjøre for oppbygningen av og de viktigste målene for plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Gi en teoretisk fortolkning av byggeprosessen.
 • Beskrive den historiske sammenhengen mellom bygningers utforming og brannsikkerhet.
 • Lage dokumentasjon av brannsikkerhet i byggverk basert på preaksepterte løsninger.
 • Redegjøre om sentrale emner innen fagfeltet brannteknisk prosjektering.
 • Beskrive brannvesenets rolle.
 • Finne og beskrive forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.
 • Oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved endringer eller lignende

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Designe et bygg utfra plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger med hovedfokus på brannsikkerhet (preaksepterte løsninger).
 • Dokumentere brannsikkerheten i byggverk med utgangspunkt i preaksepterte løsninger beskrevet i veiledningen til byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
 • Utarbeide en brannsikkerhetsstrategi som fungerer som arbeidsgrunnlag for en prosjekteringsgruppe.
 • Tegne bygg og byggdetaljer ved bruk av dataprogram for data assistert konstruksjon (CAD).
 • Beskrive materialers egenskaper i brann med bakgrunn i praktiske forsøk.
 • Anvende faglig kunnskap med støtte av faglitteratur og resultater fra forskningsarbeid, for å løse problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse, både individuelt og i gruppearbeid, og justere denne under veiledning.

- Kompetanse:

Studenten kan:

 • Diskutere de viktigste brytningsfeltene mellom byggdesign og brannsikkerhet, her under utsatte brukergrupper og de etiske forpliktelsene en har ovenfor disse gruppene.
 • Presentere fagstoff via skriftlige og audiovisuelle hjelpemidler til ulike målgrupper.
 • Via arbeidsformen i grupper kunne reflektere over eget arbeid i et team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.
 • Identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvens ved løsningene.

Innhald og oppbygging : God utforming av bygg er viktig for samfunnet og brukere av et bygg. I dette emnet skal studentene lære hvordan lover og forskrifter påvirker utformingen av bygninger. Studentene skal selv utforme design for et bygg med hensyn på utsende, funksjonalitet og brannsikkerhet.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, øvelser, demonstrasjoner og laboratoriearbeid. 

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Del 1: Mappe, teller 60 % av endelig karakter.

Del 2: Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 40 % av endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Arbeidskrav: Nei. 

Hjelpemiddel ved eksamen: Skoleeksamen, skriftlig: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

Building Design for Fire Safety (ING2046)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student

 • Can explain the structure and the main objectives of the building act and associated regulations.
 • Can provide a theoretical interpretation of the construction process.
 • Can describe the historical relationship between the design of the building and fire safety.
 • Can create the fire safety documentation related to buildings based on pre-accepted solutions.
 • Can explain main subjects in the field of fire safety engineering.
 • Can describe function of the fire department.
 • Can find and describe research and development in the field.
 • Updates knowledge related to research and development in the field.

-Skills

The student can

 • Design a building based on the Planning and Building Act, associated regulations and guidelines focusing on fire safety (pre accepted solutions).
 • Document the fire safety of buildings based on pre-accepted solutions which are descripted in technical regulations under the Planning and Building Act.
 • Prepare a fire safety strategy as fundamental work for design groups.
 • Draw buildings and construction details using CAD systems.
 • Describe material properties in relation to fire safety based on experimental results.
 • Reflect on her/his professional practice, individually and in teamwork, and adjust this under guidance.

-General qualification:

The student:

 • Is able to discuss the major difficulties between building design and fire protection. Regarding the ethical duties related to different users.
 • Can present the fire safety knowledge verbal and written with help of different presentation methods to different involved groups.
 • Can reflect in teams on his work in the team and schedule tasks.
 • Can identify solutions in the field and contribute to discussion over significance and impact of the solution.

Contents and Structure: Good building design is important for the community and the users. This course will teach students the way laws and regulations affect the building design. The students will design a building regarding appearence, functionality and fire safety.

Teaching Methods:  Lectures, exercises, demonstractions and laboratory work.

Language of Instruction:  Norwegian

Entry Requirements:  None.

Assessment:

Part 1: Portfolio, accounts for 60 % of the final grade.

Part 2: Written exam, 3 hours, accounts for 40 % of the final grade.

Both parts must be passed. 

Grade:  A - E / passed;  F / failed.

Course Requirements:  None.

Examination Aids: Written exam: Simple calculator: Allowed calculator is Casio fx-82 (all varieties: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Recommended Previous Knowledge: None.