HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Aktive og passive brannsikringssystemer (ING2045)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

- Kunnskaper

Studenten kan:

 • Gjøre rede for aktive og passive brannsikringstiltak i byggeprosjektets ulike faser; konseptnivå, detaljprosjektering, utførelse og bruk. Herunder krav til aktører og dokumentasjon.
 • Gjøre rede for ulike standarder som legges til grunn ved prosjektering og utførelse av aktive og passive brannsikringstiltak.
 • Gjøre rede for komponenter og oppbygningen av aktive brannsikringstiltak, med fokus på sprinkleranlegg, brannalarmanlegg og røykventilasjonssystemer.
 • Gjøre rede for slokketeori med fokus på brannfirkanten.
 • Forklare oppbyggingen av slokkesystem som bruker: vann, gass, skum og pulver og gjøre rede for fordeler, ulemper og risiko innen HMS ved bruk av de enkelte slokkemidlene, samt tiltak for å redusere risikoen.
 • Forklare oppbyggingen av brannalarmanlegg som detekterer følgende produkter fra brann: røyk, gass, temperatur økning og varmestråling og gjøre rede for fordeler og ulemper med de ulike typene brannalarmanlegg.
 • Gjøre rede for materialbruk og oppbygning av konstruksjoner som inngår i passiv brannbeskyttelse. Herunder om fordeler og ulemper med bruk av materialer i forbindelse med brann, samt tiltak for å bedre materialegenskapene ved brann.
 • Forklare oppbyggingen av termisk og mekanisk røykventilasjonssystemer og gjøre rede for fordeler og ulemper med bruk av de ulike systemene.
 • Forklare oppbyggingen av ulike typer ledesystem og gjøre rede for fordeler og ulemper med de ulike systemene.
 • Gjøre rede for aktuelle nyvinninger innen aktive og passive brannsikringstiltak.
 • Gjengi aktuelt forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Dimensjonere et sprinklersystem ut fra anerkjente standarder.
 • Dimensjonere termiske røykventilasjonssystem og angi dimensjonerende brann.
 • Beregne varmetransport gjennom konstruksjoner og estimere reduksjonen i materialers branntekniske egenskaper ut fra anerkjente standarder.
 • Anvende faglig kunnskap med støtte av faglitteratur og resultater fra forskningsarbeid, for å løse problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse, både individuelt og i gruppearbeid, og justere denne under veiledning.

- Kompetanse:

Studenten:

 • Kan formidler fagstoff skriftlig og muntlig.
 • Kan bruke dataverktøy for å utføre beregninger og presentere faglig stoff.
 • Via arbeidsformen i grupper kan reflektere over eget arbeid i et team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.
 • Kan identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen av konsekvens ved løsningene.
 • Oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved endringer eller lignende.

Innhald og oppbygging : Emnet skal gi studentene innsikt i aktive og passive brannsikringstiltak, med hovedvekt på brannslokkingssystemer, brannalarmanlegg og passiv brannbeskyttelse av konstruksjoner. Det skal fokuseres på fordeler og ulemper med de forskjellige sikringstiltakene både innen helse og miljø.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, øvelser, gruppearbeid. 

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Mappe. 

Gradert karakter: A-E / F (stryk)

Arbeidskrav: Ja (spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart). 

Hjelpemiddel ved eksamen: I mappeeksamen inngår en skriftlig test. Eneste hjelpemiddel på testen er enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

Active and Passive Fire Protection (ING2045)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student

 • Can explain active and passive fire protection measures in different phases of construction, conceptual level, detail design, execution and use. Including requirements related to operators and documentation.
 • Can explain different standards as basis of planning and execution for active and passive fire protection measures.
 • Can explain the structure of active fire protection measures such as sprinkler systems, fire alarm systems and smoke ventilation systems.
 • Can explain the fire extinguishment theory with focus on the fire tetrahedron.
 • Can explain the structure of fire suppression systems using water, gas, foam and powder, and the advantages and disadvantages related to HSE and extinguishing effect.
 • Can explain fire alarm systems detecting smoke, gas, rise in temperature and thermal radiation, and explain the advantages and disadvantages of the different systems.
 • Can explain the usage of materials and construction methods related to passive fire protection, and explain the advantages and disadvantages of materials properties related to fire protection and methods to improve these properties.
 • Can explain the structure of thermal and mechanical smoke ventilation systems. Note the advantages and disadvantages in connection with the different systems.
 • Can explain the structure of different guidance systems used for evacuation, and explain advantages and disadvantages of the different systems.
 • Knows current innovations.
 • Has knowledge of research and development in the field.

-Skills

The student can

 • Design sprinkler systems regarding to acknowledged standards.
 • Design thermal smoke ventilation systems and define design fire.
 • Based on acknowledged standards; calculate heat transfer through structures and estimate the reduction in materials properties due to fire.
 • Apply academic knowledge with the support of literature and research to adress problems and make decisions.
 • Reflecting on their work in the field, individually and in teams, and adjust this under guidance.

-General qualification:

The student:

 • Can communicate their professional work, written and verbally.
 • Can use computer tools to perform calculations and for present their professional work.
 • Can reflect in Teamwork on his work in the team and schedule tasks over time.
 • Can identify solutions to problems in his field and contribute to discussion related to importance and impact of the solutions.
 • Can assess knowledge in the field.

Contents and Structure: The course will give students insight to active and passive fire protection with regard to fire suppression systems, fire alarm systems and passive fire safety in constructions. It will focus on the advantages and disadvantages of different protection measures in relation to health and environment.

Teaching Methods:  Lectures, workshop, teamwork.

Language of Instruction:  Norwegian

Entry Requirements:  None.

Assessment:

Portfolio.

Grade: A - E / passed;  F / failed

Course Requirements: Yes, course requirements specified in the curriculum by semester start.

Examination Aids: The portfolio includes a written test. Only aid at the test is simple calculator: Allowed calculator is Casio fx-82 (all varieties: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Recommended Previous Knowledge: None.