HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Branndynamikk (ING2043)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

- Kunnskaper

Studenten:

 • Kan analysere og bruke kjemiske reaksjoner i forbindelse med en brann, her under energiproduksjon, flammetemperatur og produkter fra brann.
 • Kan anvende teori om varmetransport, her under varmeledning, konveksjon og varmestråling i forbindelse med brann.
 • Kan redegjøre for brann som fenomen og kan beskrive fasene i en brann.
 • Kan redegjøre for og beregne hvordan en brann påvirkes av omgivelsene (røyklag, vegger og tak). Kunnskapen skal utvikles via teori og forsøk.
 • Kan redegjøre for og beregne røykproduksjon, røyksøyleteori og transport av røyk.
 • Kan redegjøre for og beregne antennelse, brennbarhetsgrenser og skadevirkning av røyk.
 • Kan redegjøre for om hvordan brann påvirker samfunnet via brannårsaker og brannstatistikk.
 • Har kjennskap til forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved endringer eller lignende.

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • beregne varmetransport gjennom konstruksjoner og mellom objekter
 • beregne brennbarhetsgrenser, flammetemperatur og antennelsestemperatur for væsker og gasser
 • vurdere og beregne en brannutvikling
 • beregne røykutvikling og røykspredning
 • beregne branners innflytelse på enkle konstruksjoner
 • måle branntekniske parametre som for eksempel temperatur, varmefluks og masse.
 • anvende faglig kunnskap med støtte av faglitteratur og resultater fra forskningsarbeid, for å løse problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • reflektere over egen faglig utøvelse, både individuelt og i gruppearbeid, og justere denne under veiledning.

- Kompetanse:

Studenten kan:

 • Presentere fagstoff, laboratorierapporter og måleresultat skriftlig.
 • Bruke dataverktøy for å utføre beregninger og presentere faglig stoff.
 • Via arbeidsformen i grupper reflektere over eget arbeid i et team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.
 • Identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvens ved løsningene.

Innhald og oppbygging : Faget skal gi studentene grundig innsikt i kjemi, fysikk og fluidmekanikk for branner og vekselvirkninger med brannens nærmiljø. Introduksjon til brannårsaker, skadevirkninger av branner og mulige konsekvensreduserende tiltak inngår i faget.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, øvelser, demonstrasjoner og laboratoriearbeid.

Undervisningsspråk: Norsk og engelsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Del 1: Mappe, teller 50 % på endelig karakter.

Del 2: Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Begge delene må bestås.

Arbeidskrav: Nei.

Hjelpemiddel ved eksamen: Skoleeksamen, skriftlig: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Tilrådde forkunnskapar: Kjemi og miljø; Fysikk; Analyse og lineær algebra, Varme- og strømingslære.

Fire Dynamics (ING2043)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student

 • Can analyze and use chemical reactions in connection with a fire related to energy production, flame temperature and combustion products.
 • Can apply the theory of heat transfer during conduction, convection and heat radiationin related to fire.
 • Can explain fire as a phenomenon including the stages of fire.
 • Can explain and calculate how a fire is influenced by the environment (smoke, walls, roof). The knowledge will be developed through theory and experiment.
 • Can explain and calculate smoke production, plume theory and transport of smoke.
 • Can explain and calculate ignition, flammability limits and damaging effects of smoke.
 • Can explain how fire affects the community through fire causes and fire statistics.
 • Has knowledge of research and development in the field.
 • Can keep his knowledge up to date within the field.

-Skills

The student can

 • Calculate heat transfer through structures and between solids.
 • Calculate flammability limits, flame temperature, ignition temperature of liquids and gases.
 • Consider and calculate fire development.
 • Calculate smoke development and smoke spreading.
 • Calculate fire influence on simple structures.
 • Measure fire parameters such as temperature, heat flux and mass.
 • Apply academic knowledge supported by literature and research results, to solve problems and make founded choices.
 • demonstrates a critical view on professional practice, individually and in teamwork, and adjusts this under guidance.

-General qualification:

The student:

 • Can present the specialized knowledge, laboratory and measuring reports.
 • Can use computer tools to perform calculations and present the results.
 • Can reflect over his work in a team and schedule tasks.
 • Can identify solutions in his field and contribute to discussion related to impact and significance of the solution.

Contents and Structure: The course will providestudents with thorough understanding of chemistry, physics andfluid mechanicsfor firesandinteractionswiththe firecommunity.Introduction tofirecauses,harmful effects offiresand possibleconsequence reducing measurescontainedin the subject.

Teaching Methods: Lectures, exercises, demonstrations, laboratory exercises and use of simple computer tools.

Language of Instruction: Norwegian and English

Entry Requirements: None.

Assessment:

Part 1: Portfolio, accounts for 50 % of the final grade.

Part 2: Written exam, 3 hours, accounts for 50 % of the final grade.

Grade:  A - E / passed;  F / failed.

Both parts must be passed.

Course Requirements: None.

Examination Aids: Written exam: Simple calculator: Allowed calculator is Casio fx-82 (all varieties: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Recommended Previous Knowledge: Chemistry and Environment; Physics; Analysis and Linear Algebra; Thermodynamics and Fluid Mechanics .