HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Engelsk språk og kultur - nettbasert kurs (ING151)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om engelsk språkbruk, ordtilfang og språkets grammatiske struktur
 • kunnskap om engelsk som verdensspråk
 • kunnskap om utviklingen av det engelske språks rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer og dets betydning for internasjonalisering innen utdanning og arbeidsliv
 • kjennskap til noen sentrale personer, hendelser og kulturuttrykk i den engelskspråklige verden
 • innsikt i egen språklæring
 • kunnskap om hvordan språket er bygd opp, samt forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk
 • kjennskap til læringsressurser og verktøy i engelsk

Ferdigheter

Studenten

 • kan skrive engelsk funksjonelt og tilpasset målgruppen i ulike situasjoner (skriftlig ferdighet)
 • forstår faglig litteratur og annen litteratur på engelsk (leseferdighet)
 • har utviklet gode ferdigheter i å forstå muntlige framstillinger av faglig og generell art på engelsk (lytteferdighet)

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff
 • kan kommunisere på engelsk

Innhald og oppbygging : Emnet har 30 studieplasser. Oppmeldingen på Studentweb blir stengt når emnet er fullt.

Engelsk språk og kultur omfatter varierte språkøvinger og arbeid med tekster i ulike sjangre. Kurset gir innføring i korrekt, tilpasset og yrkesrettet bruk av engelsk. I tillegg til sakprosa om ulike emner vil studenten lese noen skjønnlitterære tekster.

Undervisnings- og læringsformer: Undervisningen består av tretten studieenheter, som gir trening i de nevnte språkferdighetene, og studenter vil få jevnlig tilbakemelding på sitt arbeid med kurset. Selv om et nettbasert kurs innebærer stor fleksibilitet, anbefales jevnt arbeid med kurset fremfor sporadiske skippertak. Studenter oppfordres til å danne fysiske eller nettbaserte kollokviegrupper der dette er mulig.

Undervisningsspråk: Norsk og Engelsk

Vurderingsform:

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb. Eksamen skal avlegges ved det som ellers er studentens studiested ved Høgskulen på Vestlandet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

10 av 13 studieenheter må være gjennomgått og godkjent.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 5 påfølgende semester.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ordbøker i papirutgave, både en- og tospråklige.

English Language and Culture - online course (ING151)

Course Description for Year of Study 2018/2019