HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Innføringsemne for bygg (ING106)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Se sammenhenger mellom planlegging, utbygging og bærekraftig utvikling.
 • Ha en grunnleggende forståelse av forvaltningens oppbygging, arbeidsoppgaver, praktiske forvaltningsrettslige problemstillinger og god kjennskap til rettsreglene vedørende fast eiendom.

Ferdigheter

 • Kunne jobbe i team og gjennomføre prosjektarbeid
 • Kunne analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i situasjoner der han/hun møter etiske, miljømessige- og samfunnsmessige utfordringer
 • Løse praktiske juridiske problemstillinger og kunne svare på teoretiske spørsmål, innenfor emnets tema

Generell kompetanse

 • Ha kunnskaper om og forståelse for prosjekt som arbeidsform
 • Ha et bevisst forhold til etiske, miljømessige, samfunnsmessige og rettslige utfordringer innfor egen profesjon

Innhald og oppbygging :

Innføringsemne skal å gi studenten innblikk i tema som byutvikling, planlegging og samfunns- og miljøutfordringer innen byggingeniørens virksomhetsfelt. Videre skal studentene få en innføring i rettslære med vekt på forvaltningsrett, rettsreglene vedrørende fast eiendom og plan- og bygningsrett.

I tillegg skal studenten ha en samling der studentene får en innføring i tegning og modeller som planleggingsverktøy.

Innhold:

 • Sitering, informasjonssøk og kildevurdering
 • Innføring i prosjekt som arbeidsform
 • Arealforvaltning
 • Fast eiendom
 • Forvaltningsrett, tingsrett, boligrett, eiendomsrett og allemannsrett
 • Plan- og bygningslov, naboloven, servituttloven og sameieloven
 • Naturmangfoldloven og kulturminnelov

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger. Utferd. Gjennomføring av prosjektarbeid i grupper. Frivillige og obligatoriske skriftlige innleveringer

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Eksamen består av to deler:

 • Semesteroppgave (40% av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen.
 • Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (60% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

En gruppeoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Norges lover

Introduction to Civil Engineering (ING106)

Course Description for Year of Study 2018/2019