HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Statistikk og landmåling (BYG102)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • gjøre rede for de vanligste referansesystemene landmåleren benytter seg av, beskrive gangen i, og resultatet av en utjevningsberegning.
 • tolke beskrivende statistikk, kjenne til grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for estimering, konfidensintervall og hypotesetesting.

Ferdigheter

 • beherske bruk av måleinstrument til innmåling og utsetting og utføre enkle koordinatberegninger.
 • beregne koordinater i et beregningsprogram, og vurdere kvaliteten på resultatet.
 • innhente, analysere og presentere numeriske data etter statistiske metoder.
 • beherske grunnleggende sannsynlighetsregning, estimering, hypotesetesting og enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser.

Generell kompetanse

 • planlegge et måleoppdrag, vurdere metode og utstyrsbehov.
 • gjøre rede for landmålerens rolle og oppgaver i privat og offentlig virksomhet.
 • forstå statistisk tankegang og statistiske metoder, og kunne formidle dette.

Innhald og oppbygging :

Dette emnet har en todelt rolle. I landmålingsdelen skal studenten lære grunnleggende prinsipper for landmåling. Studenten skal lære om sammenhengen mellom den fysiske jord og dens avbildning i kartplanet som grunnlag for koordinatberegninger. Studenten skal videre få innsikt i både tradisjonelle så vel som i moderne datafangstmetoder, som basis for digitale kartbaser, terreng- og bygningsmodeller.Statistikkdelen skal gi studenten en bred innføring i sannsynlighetsregning og statistisk metodelære som en ingeniør trenger i studiet og i utøvelsen av sin yrkeskarriere. Denne delen er knyttet til, men ikke avgrenset til landmåling.

Landmåling:

Enheter og referansesystem, rettvinklede og polare koordinater, totalstasjonen, polar innmåling og utstikking, trigonometrisk høydebestemmelse, reduksjon til kartprojeksjonsplanet, nivellering, feilforplantning, utjevningsregning - minste kvadraters metode, måling med satellittsystem (GNSS), laserskanning, oppmåling i bygg og anlegg, prosjektering, masseberegning, kommunaltekniske beregninger, planlegging av måleoppdrag, bruk av beregningsprogramvare, dokumentasjon og vurdering av resultatene.

Statistikk:

Sannsynlighetsregning og diskrete/kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Hypotesetesting, variansanalyse og beregning av konfidensintervall. Statistisk prosesskontroll. Korrelasjon, enkel lineær regresjon. Ikke-parametriske metoder.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, regne- og dataøvinger. Praktisk feltarbeid i 10 dager. Rapportskriving. Studenter på emner som reiser på feltaktiviteter med overnatting skal selv dekke utgifter til mat og drikke under oppholdet. På feltkurs til Mjølfjell betaler studentene en sum på kroner 150,- per døgn for dette. Institutt for byggfag dekker utgifter knyttet til transport og losji, og kostnader til mat utover kr 150,- per døgn.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Forkunnskaper er de som inngår i studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Eksamen består av to deler:

 • Prosjektoppgave (30% av endelig karakter).
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer (70% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Faglærer vurderer dette innen 1. oktober.

Arbeidskrav:

 • 5 obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å få delta på feltkurs og eksamen.
 • Obligatorisk deltakelse på feltkurs

Hjelpemiddel ved eksamen: Egen personlig datamaskin og alt som er lagret på denne. Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt kalkulator uten ekstern kommunikasjon.

Statistics and Land Surveying (BYG102)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Contents and Structure:

This course has two parts. In the land surveying part, the students will learn the principles of surveying. The student will learn about the connection between the physical earth and it's mapping as a basis for calculation of coordinates. The student will further get insight into both traditional, as well as modern, ways of capturing data, as a basis for digital map bases, terrain- and building-models. The statistics part will give the student the broad introduction to probability calculation, and to statistical method, which is needed by engineering students and professional engineers. This part is connected to, but not limited to, land surveying.

Land surveying:

Units and reference systems, rectangular and polar coordinates, total stations, polar surveying and stakeout, trigonometric height measurement, reduction to the mapping plane, levelling, error propagation, adjustment computation - least squares adjustment, satellite surveying (GNSS), laserscanning, surveying for construction, survey planning, use of copmutational software, documentation and evaluation of results.

Statistics:

Probability calculation and discrete/continuous probability distributions. Hypotheses-testing, analysis of variance and calculation of confidence intervals. Statistical process control. Correlation, simple linear regression. Non-parameter methods.