HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Materiallære (BYG101)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kjenner grunnleggende prinsipper, teorier og begreper innen kjemi.
 • kjenner til produktspekter, bruksområder, fremstillingsmetoder og materialprøvingsmetoder for våre vanligste materialer.
 • har kjennskap til risiko for helse og miljø som er forbundet med bruk av de enkelte materialene.
 • forstår og kan bedømme materialers karakteristiske egenskaper.
 • kjenner til prosedyre for materialprøving.

Ferdigheter:

Kandidaten kan anvende kjemiske prinsipper og begreper og relatere disse til materialer. Kandidaten kan foreta funderte vurderinger og valg når det gjelder funksjon og anvendelse av de forskjellige materialene.

 • kan utføre enkle kjemiske beregninger.
 • kan velge, begrunne, presentere og diskutere faglige valg av materialer og løsninger for et byggverk, både selvstendig og i grupper.
 • kan forstå og håndtere relevant terminologi innen kjemi og konstruksjonsmaterialer.
 • kan velge materialer ut fra egenskaper.

Generell kompetanse:

Kandidaten har innsikt i grunnleggende kjemi.

Kandidaten har innsikt i de enkelte konstruksjonsmaterialers egenskaper, muligheter og begrensninger samt deres miljømessige påvirkning og kan formidle dette.

Innhald og oppbygging :

Faget gir en grunnleggende teoretisk og anvendelsesorientert kunnskap om de viktigste konstruksjonsmaterialene betong, metall og tre. Det gis en grunnleggende innføring i kjemi som relateres til materialers sammensetning, struktur og oppbygging. Egenskaper i forhold til styrke, bestandighet og miljø gjennomgås. Produksjon og anvendelse, samt prøving av materialer står sentralt.

Innhold:

 • Grunnleggende kjemi
 • Konstruksjonsmaterialers egenskaper
 • Materialers miljøpåvirkning
 • Materialers kjemi
 • Fasthetslære, (eks. spenning og tøyning)
 • Betong
 • Metaller
 • Tre

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger. Ekskursjon. Gjennomføring av laboratorieøvelser i grupper. Obligatoriske skriftlige innleveringer.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

10 innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Godkjent kalkulator og formelsamling i kjemi

Building Materials (BYG101)

Course Description for Year of Study 2018/2019