HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Offentlig økonomi (ØSS115)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kunne forklare sentrale begreper innen velferdsteori
 • Analysere konsekvensene av konkurranse- og miljøpolitikk for samfunnsøkonomisk effektivitet
 • Analysere de velferdsmessige begrunnelsene for offentlig tjenestetilbud, herunder dimensjonering av tilbudet og organisering av produksjonen
 • Analysere konsekvensene av skatt for samfunnsøkonomisk effektivitet, herunder prinsippene for et optimalt skattesystem
 • Analysere de velferdsmessige begrunnelsene for og effektivitetsmessige konsekvensene av trygd, sosial forsikring og omfordeling
 • Kjenne til sentrale etiske teorier som er relevante for å vurdere økonomisk politikk, herunder avveiningen mellom samfunnsøkonomisk effektivitet og rettferdighet
 • Gjennomføre enkle nytte-kostnadsanalyser

Ferdigheter

 • Formulere, illustrere, løse og anvende mikro- og velferdsøkonomiske modeller
 • Gjennomføre enkle nytte-kostnadsanalyser
 • Reflektere kritisk over offentlig politikk og de etiske dilemma som kan oppstå i den forbindelse

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av abstrakte modeller

Innhald og oppbygging :

Kurset bygger på og utfyller ØSO001 Mikroøkonomi. Målet med kurset er å gi studentene en dypere forståelse for markedsøkonomiens svakheter og hvordan det offentlige kan bidra til en samfunnsøkonomisk sett mer effektiv ressursbruk og rettferdig fordeling.

Innhold

 • Konkurransepolitikk
 • Eksternaliteter og miljøpolitikk
 • Offentlig forsyning og produksjon av goder
 • Skatt
 • Trygd og sosial forsikring
 • Fordelingspolitikk
 • Nytte-kostnadsanalyse

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og oppgaveløsning.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: ØSO001 Mikroøkonomi, ØMO001 Matematikk. Pensum i ØSO001 Mikroøkonomi er en integrert del av kurset

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må man få godkjent skriftlig besvarelse av i alt 3 obligatoriske arbeidskrav.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og tre påfølgende semester.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator

Public Economics (ØSS115)

Course Description for Year of Study 2018/2019