HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Økonometri (ØSS114)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Ulike typer data
  • Tverrsnitt
  • Tidsserier
  • Panel
  • Utfordringer og metoder knyttet til de ulike typene av data
 • Multippel regresjonsanalyse:
  • OLS
  • Forutsetninger
  • Egenskaper
 • Problemer knyttet til:
  • Heteroskadastisitet
  • Autokorrelasjon
  • Modellspesifikasjon
  • Multikolinearitet
  • Ikkestasjonaritet
 • Utvalgte emner

Ferdigheter

 • Lese og tolke enkle økonometriske arbeider.
 • Gjøre bruk av relevant statistisk programvare.
 • Formulere enkle økonometriske modeller og testbare hypoteser.
 • Gjennomføre en empirisk analyse på et datasett.
 • Formulere og gjennomføre relevante spesifikasjonstester.

Generell kompetanse

 • Opparbeide en større forståelse for data og analyse av data.
 • Beherske grunnleggende statistisk analyseapparat.
 • Opparbeide en kritisk holdning til statistisk analyse.

Innhald og oppbygging : Grunnleggende statistisk analyse av økonomiske data med hovedvekt på regresjonsanalyse. Kurset tar sikte på å ha et anvendt preg.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og oppgaveløsning.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må man få godkjent besvarelsene av i alt 3 obligatoriske oppgaver. Besvarelsene skal leveres individuelt med mindre annet er opplyst.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og ett påfølgende semester.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator

Tilrådde forkunnskapar: ØSO001 Mikroøkonomi, ØMO001 Matematikk

Econometrics (ØSS114)

Course Description for Year of Study 2018/2019