HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Finans (ØSS112)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten

 • Ha kunnskap om hvordan kapitalmarkedene fungerer
 • Ha kunnskap om hvordan ulike aktiva prises, og hvilke egenskaper ulike aktiva har, for eksempel med tanke på risikoprofil
 • Ha kunnskap om det teoretiske fundamentet for enkelte sentrale finansielle beslutninger

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten

 • Kunne beregne verdien på en del typer finansielle aktiva, og dermed avgjøre hvilke aktiva som bør kjøpes/selges
 • Kunne beregne kapitalkostnad i en del ulike situasjoner, og dermed avgjøre hvordan investeringer bør finansieres
 • Kunne bruke dataverktøy, for eksempel Excel, til å strukturere finansielle beslutningsproblemer.

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten

 • Være i stand til å reflektere kritisk over sentrale modeller og forutsetninger for disse, for eksempel knyttet til markedseffisiens og rasjonalitet.

Innhald og oppbygging :

Hovedmålet med dette emnet er å gi studentene utførlig innsikt i bedrifters investerings- og finansieringsbeslutninger og teorien som ligger til grunn for disse beslutningene. Kurset vil også ta for seg ulike typer finansielle markeder og aktiva, herunder prising av noen slike aktiva. Usikkerhet og håndtering av usikkerhet vil være et særlig sentralt tema i kurset. Det legges opp til en veksling mellom teoretisk og empirisk fokus, men kvantitative metoder vil stå sentralt gjennom hele kurset.

Innhold

 • Porteføljeteori og kapitalkostnad
 • Finansieringsbeslutninger og markedseffisiens
 • Utbyttepolitikk og kapitalstruktur
 • Opsjoner 

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og selvstendig arbeid med oppgaver. For enkelte tema kan det også være aktuelt med lab-sesjoner og arbeid med oppgaver på PC.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Arbeidskrav:

2 innleveringsoppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre. 

Hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulator og formelsamling. 

Tilrådde forkunnskapar: Kurset bygger på flere tidligere kurs i bachelorstudiet, særlig ØMO001 Matematikk, ØMO003 Statistikk, ØSO001 Mikroøkonomi og ØBO017 Investering og finansiering. Kurset bygger ikke direkte på øvrige spesialiseringsfag. 

Finance (ØSS112)

Course Description for Year of Study 2018/2019