HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Mikroøkonomi 1 (ØSO001)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne ØSO001 Mikroøkonomi skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare sentrale begreper innen mikroøkonomisk teori
 • Analysere forbrukeres og bedrifters kjøps- og salgsbeslutninger
 • Analysere sentrale markedsformers virkemåte og effektivitet
 • Analysere hvordan økonomisk politikk kan påvirke konsumenters og bedrifters tilpasning og velferd og bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse

Ferdigheter

 • Formulere og løse forbrukeres og bedrifters beslutningsproblemer matematisk
 • Illustrere forbrukeres og bedrifters tilpasning grafisk
 • Beregne matematisk og illustrere grafisk markedslikevekter for sentrale markedsformer
 • Reflektere kritisk over markeder og økonomiske hendelser

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av abstrakte modeller

Innhald og oppbygging :

Emnet omhandler grunnleggende tema innen fagfeltet mikroøkonomi. Målet med emnet er å gi studentene basiskunnskaper og -ferdigheter i analyse av forbrukere, bedrifter og markeder ved hjelp av mikroøkonomiske modeller og teori.

Kurset består av fem deler:

 • Introduksjon til mikroøkonomisk teori og elementær etterspørsels-, tilbuds- og markedsteori
 • Grunnleggende mikroøkonomisk konsumentteori hvor konsumenters etterspørsel etter varer og tjenester analyseres med utgangspunkt i preferanser, priser og inntekt.
 • Grunnleggende mikroøkonomisk produsentteori hvor produsenters etterspørsel etter produksjonsfaktorer og tilbud av produkter analyseres med utgangspunkt i produksjonsteknologi og priser.
 • Grunnleggende markedsteori hvor prisdannelsen analyseres for markedsformene frikonkurranse og monopol.
 • Grunnleggende teori om kriteriene for samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, ulike former for markedssvikt og hvordan myndighetene kan korrigere for markedssvikt.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger. Oppgaveløsning.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må man få godkjent besvarelsene av i alt 4 obligatoriske oppgaver. Besvarelsene kan leveres individuelt eller gruppevis for grupper på inntil 4 studenter.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator.

Tilrådde forkunnskapar: ØMO001 Matematikk

Microeconomics 1 (ØSO001)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Entry Requirements: None