HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Samfunnsvitenskapelig metode (ØMO111)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne ØMO111 skal studenten:

Kunnskaper

  • Kunne forklare sentrale samfunnsvitenskapelige begreper og tenkemåter
  • Kunne beskrive grunnleggende trekk ved gjennomføring av samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Ferdigheter

  • Kunne benytte statistisk programvare for gjennomføring av egne kvantitative analyser
  • Kunne forklare hvordan teori benyttes for å gi retning til kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige analyser
  • Kunne gjøre rede for gangen fra problemformulering til analysemåter

Generell kompetanse

  • Kunne lese og forstå samfunnsvitenskapelige studier publisert i anerkjente journaler innen økonomisk administrative fag
  • Være i stand kildekritiske vurderinger og refleksjon over egen faglige praksis samt arbeide i grupper med sikte på gjennomføring av egne undersøkelser

Innhald og oppbygging :

Emnet handler om grunnleggende samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder knyttet til økonomisk administrative problemstillinger. Målet med emnet er å gi studenten ferdigheter som gjør han/hun i stand til å utarbeide og gjennomføre enkle undersøkelser samt skrive en empirisk forankret prosjektoppgave. Studenten skal også få øving i å gjøre kildekritiske vurderinger.

Plenumsforelesninger hvor sentrale temaer og begreper blir gjennomgått som for eksempel: induksjon, deduksjon, kvalitativ og kvantitativ forskning, analyseenheter og analysenivåer, utledning av problemstillinger, ulike datatyper, operasjonalisering av begreper, reliabilitet og validitet, eksperimenter, kausalitetsproblematikk og utvalgsproblematikk, kvalitativ tekstanalyse og casestudier. Videre har studentene undervisning i kvantitativ dataanalyse hvor de får en grundig introduksjon til statistikkprogrammet SAS Jmp. Tema her er bl.a. ANOVA, faktoranalyse, korrelasjon, bivariat og multivariat regresjonsanalyse. Studentene skal også i felleskap gjennomføre en undersøkelse i løpet av kurset, der de får erfaring med kvalitative og kvantitative teknikker for datainnsamling og analyse.

Undervisnings- og læringsformer: Plenumsforelesninger, datalab, oppgaveseminarer, praktiske øvelser og gruppebasert veiledning.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig flervalgsprøve, 2 timer. Eksamen (flervalgsspørsmål) vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem (wiseflow).

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

Forprosjekt til bacheloroppgaven (må leveres i januar). 1 gruppebasert obligatorisk oppgave gjennomføres underveis i kurset. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før eksamen avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator.

Tilrådde forkunnskapar: Kunnskaper tilsvarende grunnleggende statistikk.

Research Methods in the Social Sciences (ØMO111)

Course Description for Year of Study 2018/2019