HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

IT og arbeidsmetoder i økonomi og administrasjon (ØMO005)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

- fra del 1, Arbeidsmetoder og kontakt med arbeidslivet:

 • beherske de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk
 • kjenne til studentdemokratiet, rettigheter og plikter som student ved HiB
 • ha en helhetlig forståelse for mangfoldet av arbeidsroller innen økonomi og administrasjon, inklusive forsking og nyskaping
 • kjenne til den teknologiske og økonomiske samfunnsutviklingen i Norge de siste to hundre årene
 • kjenne grunnleggende prinsipper for prosjektarbeid, kunne søke etter informasjon og kunne utarbeide en prosjektrapport
 • forstå hva etisk atferd innebærer som student og i arbeidslivet

- fra del 2, Forretningssystemer og Internett:

 • forstå og forklare grunnleggende begreper innen informasjonsteknologi
 • gjøre rede for muligheter og problemstillinger ved bruk av applikasjoner og Internett til økonomisk-administrative anvendelser
 • anvende en databasebasert applikasjon, som et økonomisystem, i praksis
 • kjenne til oppbygging av relasjonsdatabaser og kunne hente ut data fra slike databaser
 • gi eksempler på bedrifters sårbarhet knyttet til bruk av IT og tiltak for å redusere slik risiko
 • kjenne til etiske problemstillinger knyttet til personvern og bruk av IT

- fra del 3, PC-øvinger:

 • beherske filbehandling og kontorstøtteverktøy
 • bygge økonomiske modeller i regneark

Innhald og oppbygging :

Emnet er tredelt. Første del skal skape et fundament og et godt utgangspunkt for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studenten skal bli kjent med fagområdet og få en pekepinn om mulige arbeidsroller etter endt studium.Videre får studenten innblikk i prosjektarbeid og etiske problemstillinger i studiet og i en fremtidig jobb.

Del to er en innføring i informasjonsteknologi og IT-systemer med vekt på økonomisk-administrative anvendelser. Sentrale tema er Internett, forretningssystemer og databaser.

Del tre går på praktisk bruk av kontorstøtteverktøy (dataprogram) med hovedvekt på regneark.

Innhold

Del 1, Arbeidsmetoder i økonomi og administrasjon:

 • Studieteknikk
 • Studentdemokrati, studentenes plikter og rettigheter
 • Norsk økonomi- og teknologihistorie
 • Møte med tidligere studenter
 • Innføring i prosjektarbeid
 • Litteratursøk, dokumentasjon og rapportskriving
 • Etiske problemstillinger og samfunnsansvar

Del 2, Forretningssystemer og Internett

 • IT og Internett sin plass i dagens samfunn
 • Grunnleggende informasjonsteknologi
 • Internett og Web
 • Databaser
 • Forretningssystemer
 • Elektronisk forretningsvirksomhet
 • IT-relatert sikkerhet og sårbarhet
 • Etiske problemstillinger knyttet til IT og Internett

Del 3, seks PC-øvinger

 • Fil-behandling og Internettsøk
 • Word tekstbehandling og (litt) PowerPoint
 • Tre Excel-øvinger
 • Access database med SQL

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, prosjektarbeid (med semester-oppgave) i grupper, selvstendig PC-arbeid med øvingsoppgaver (del 3).

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Opptakskravene til studiet

Vurderingsform:

Deleksamen med to deler:

1) Skriftlig skoleeksamen, 2 timer (60% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

2) Gruppebasert hjemmeeksamen, 1 dag (40% av endelig karakter). Resultat på hjemmeeksamen er gyldig i eksamenssemester og 5 påfølgende semester.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Arbeidskrav:

Gruppebasert semesteroppgave. Seks individuelle PC-øvinger.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 5 påfølgende semester.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ved skoleeksamen (del 2): Kalkulator.

IT and Business Administration (ØMO005)

Course Description for Year of Study 2018/2019