HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Statistikk (ØMO003)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte: Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:

 • Sannsynlighetsregning
 • Sannsynlighetsmodeller og sannsynlighetsfordelinger, både diskrete og kontinuerlige.
 • Statistisk metode: Estimering og hypotesetesting
 • Analyse av samvariasjon mellom to variabl

Innhald og oppbygging :

Emnet skal gi det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet, spesielt for emnet Samfunnsvitenskapelig metode. Emnet bør fortrinnsvis komme i 2. semester etter matematikkemnet og før emner som Investering og finansiering og Samfunnsvitenskapelig metode. Det er et sentralt mål at emnet skal gi analytisk innsikt samt at det legges vekt på å vise anvendelser av statistisk metode innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til økonomisk-administrativt fagområde.

Innhold

 • Presentasjon og tolkning av statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder.
 • Grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingete sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet mv.
 • Sannsynlighetsfordelinger. Beregning avforventning og varians til en stokastisk variabel, og til lineærkombinasjoner av stokastiske variable.
 • Simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians
 • Sannsynlighetsmodeller. Diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poissonfordeling, Normalfordeling/ Normaltilnærming og t-fordeling mm.
 • Estimering av ukjente parametre, både punktestimering og intervallestimering
 • Hypotesetesting i målemodell og binomisk modell. Vurdering av ulike testmetoder. Tolkning av signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke.
 • Analyse av samvariasjon mellom to stokastiske variable, både ved regresjons-analyse og ved tolkning av korrelasjonskoeffisienten, og ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten.
 • Analyse av forskjeller mellom to grupper, inkludert hypotesetesting.
 • Kjikvadrattester (modelltesting og test av uavhengighet)

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, regneøvelser, arbeidskrav (obligatoriske innleveringer)

Krav til forkunnskapar: Opptakskravene til studiet

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

5 individuelle innleveringer. Disse kan også omfatte lab-øvelser med dataverktøy for statistikk. Det kan være obligatorisk deltakelse på lab-øvelsene. 4 av de 5 innleveringene må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: En kalkulator av type "enkel kalkulator", nærmere presisert ved semesterstart. Formelsamling vedlagt eksamensoppgavene.

Tilrådde forkunnskapar: Det anbefales gode forkunnskaper fra VGS (S1+S2) og emnet bygger på matematikkgrunnlaget i ØMO001 grunnleggende matematikk.

Statistics (ØMO003)

Course Description for Year of Study 2018/2019