HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon (ØMF190)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte: Etter gjennomført bacheloroppgave vil studenten:

  • Ha kunnskaper og ferdigheter om oppstart (forskningsdesign) og gjennomføring av et faglig analysearbeid i samarbeid med andre
  • Kunne vurdere forskjellige kilder, benytte disse og referere etter anerkjente standarder
  • Kunne kritisk reflektere over funn i analysene
  • Kunne dokumentere og rapportere i henhold til anerkjente standarder
  • Kunne kommunisere og presentere et faglig arbeid til andre

Innhald og oppbygging :

Bacheloroppgaven skal være et faglig fordypende arbeid med utgangspunkt i en problemstilling fra privat eller offentlig virksomhet eller fordypning i et relevant teoriområde.

Studentene får tildelt en faglig veileder som bidrar til at faglige og metodiske elementer blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Studentene formidler jevnlig arbeidets fremdrift til høgskolens veileder og, eventuelt til oppdragsgivers kontaktperson, gjennom muntlige og skriftlige statusrapporter.

Bacheloroppgaven skal gjennomføres i tråd med retningslinjer for bacheloroppgaver og en veiledningsavtale skal underskrives. Krav til innhold og form publiseres i eget skriv ved oppstart av arbeidet.

Undervisnings- og læringsformer: Prosjektarbeid i grupper på 2-4 studenter. Grupper med flere eller færre deltakere kan unntaksvis aksepteres. Prosjektgruppen utarbeider et forprosjekt som inneholder problemformulering, forskningsdesign og framdriftsplan (eventuelt kostnadsoverslag).

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar:

  • Bestått minimum 100 studiepoeng i september i 3. klasse, inkl. samtlige fag fra studiets første år. Mangelfullt antall studiepoeng krever godkjent ny individuell studieplan etter søknad til instituttleder.
  • Samfunnsvitenskapelig metode (eller tilsvarende), fordypningsfag og andre fag som ligger til grunn for bacheloroppgaven må være bestått før bacheloroppgave leveres.

Vurderingsform:

Gruppebasert skriftlig bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen.

Karakter på skriftlig innlevert bacheloroppgave formidles til studentene på de ulike fordypningene senest 24 timer før justerende muntlig eksamen.

Karakteren på bacheloroppgaven kan etter muntlig eksamen justeres opp eller ned én karakter. Sluttkarakteren er identisk med karakteren som framgår av eksamensprotokoll for "justerende muntlig". Sluttkarakteren etter muntlig eksamen kan settes individuelt for det enkelte gruppemedlem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Innleveringsfrist for bacheloroppgaven blir publisert på Studentweb og via digitalt eksamenssystem, Wiseflow.

Tid og sted for presentasjoner og muntlig eksamen oppgis i Canvas.

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav er obligatoriske:

  • Gruppebasert forprosjekt. Innhold og tidsfrist oppgis ved studiestart.
  • Gruppebasert plakatpresentasjon etter oppgitt mal

Alt skal ferdigstilles til gitte frister. De obligatoriske arbeidskravene er kun gyldige i det semesteret bacheloroppgaven gjennomføres.

Bachelor Thesis - Business Administration (ØMF190)

Course Description for Year of Study 2018/2019