HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Regnskapsorganisering (ØBR115)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte: Etter fullført emne skal studenten:

 • ha god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsføreres erstatningsrettslige plikter
 • ha god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
 • kunne anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, herunder forskrift om risikostyring og internkontroll og hvitvaskingsregelverk.
 • kjenne styrets, daglig leders og revisors roller og ansvar knyttet til en virksomhet
 • kjenne de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • kjenne generelle kontroller og kunne reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • kjenne krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • ha kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov.

Innhald og oppbygging :

Emnet dekker kravene til profileringsemnet Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering samt deler av profileringsemnet Finansregnskap i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Sammen med ØBR113 og ØBR114 dekker kurset kravene til profileringsemnene Finansregnskap og Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Innhold

 • Formelle krav til regnskapsorganisering
 • Generelt om regnskapssystemer
 • Oppbygging av IT-baserte regnskapssystemer
 • Regnskapets kvalitetskrav
 • Regnskapsrutiner
 • Internkontroll
 • Risikovurderinger og kontrolltiltak
 • Bruk av ekstern regnskapsfører
 • Årsavslutninger
 • Hvitvaskingsforskriften

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og oppgaveløsing.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen 

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

Innlevert og godkjent case.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: Kurset bygger videre på ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende kunnskaper.

Organizing the Accountancy (ØBR115)

Course Description for Year of Study 2018/2019