HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Regnskap fordypning (ØBR114)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha inngående kunnskap om grunnleggende regnskapsprinsipper og om regnskapsføring og måling av de viktigste regnskapspostene
 • ha kunnskap om de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • kunne avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering, for aksjeselskap
 • kjenne til regelverket for noter og årsberetning
 • kunne utarbeide et enkelt konsernregnskap

Studenten skal ha forståelse for og kunne reflektere over:

 • brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • det teoretiske grunnlaget for de grunnleggende regnskapsprinsippene og god regnskapsskikk
 • internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer mv.
 • det konseptuelle rammeverket til IFRS
 • resultat- og balanseorientering
 • ha innsikt i regnskapsreglene for små foretak
 • krav til etikk og samfunnsansvar i regnskapsrapporteringen

Innhald og oppbygging :

Kurset bygger videre på ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende. Sammen med ØBR113 og ØBR115 dekker kurset kravene til profileringsemnene Finansregnskap og Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Kursets innhold er todelt og dekker emnene videregående finansregnskap og regnskapsteori. Videregående finansregnskap gir fordypning i de mest sentrale utfordringene med regnskapsføring, måling og presentasjon ved avslutning av årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsteori gir basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundamentet for finansregnskapet.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen 

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

3 obligatoriske skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Revisors Håndbok og kalkulator

Tilrådde forkunnskapar: Kurset bygger videre på ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende

Advanced Financial Accounting (ØBR114)

Course Description for Year of Study 2018/2019