HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Eksternregnskap uten lønnsomhetsmål (ØBR113)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Studentene skal etter fullført kurs ha kunnskap om:

 • hvordan ulike brukergruppers informasjonsbehov styrer regnskapsreguleringen i privat og offentlig sektor
 • det teoretiske grunnlaget for de grunnleggende regnskapsprinsippene og god regnskapsskikk innenfor ulike regnskapsmodeller, blant annet slik det er fastsatt i lov mv. for kommuneregnskap og statsregnskap, samt anvendelse av prinsippene i praksis
 • god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
 • bestemmelsene om budsjettering og planlegging i kommuner, fylkeskommuner og i staten, styringsmodeller i offentlig sektor, sammenhengen mellom budsjett og regnskap, samt kravene til rapportering
 • det kommunale inntektssystemet
 • regnskap i helseforetak
 • de særskilte bestemmelsene om regnskap og beretning i borettslag

Studentene skal etter fullført kurs kunne:

 • redegjøre for prinsippene for kommuneregnskap, statsregnskap og bedriftsregnskap
 • drøfte og anvende bestemmelsene i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, med særlig vekt på aktivitetsregnskapet
 • drøfte og anvende de ulike bestemmelsene i kommuneregnskapsforskriften
 • avslutte et stilisert kommuneregnskap med de vanligste hovedtyper av momenter
 • foreta oppstilling av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap i samsvar med kommuneregnskapsforskriften
 • redegjøre for de viktigste regnskapsmessige sammenhengene i kommuneregnskapet
 • redegjøre for hovedtrekkene i det kommunale inntektssystemet
 • redegjøre for gjeldende retningslinjer for kommunenes budsjettering og planlegging
 • gi en summarisk presentasjon av særbestemmelser for kommunale foretak og for interkommunale selskaper
 • drøfte og anvende de ulike bestemmelsene i Stortingets bevilgningsreglement og i reglement for økonomistyring i staten, herunder hovedtrekkene i kontosystemet
 • vise med talleksempel sammenhengen mellom statens bevilgningsregnskap, forskyvningskonto, avslutningskonto og kapitalregnskap  
 • presentere og analysere periodisert regnskap for statlig virksomhet
 • redegjøre for regnskapsprinsippene i helseforetakene
 • drøfte og anvende de ulike bestemmelsene i forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag

Generelt skal studenten etter fullført kurs kunne avslutte og presentere regnskap for ideelle organisasjoner iht. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, ha god forståelse for kommuneregnskapets prinsipper og anvendelsen av disse, forstå grunnprinsippene for statsregnskapet etter hovedregelen og periodisert statsregnskap, samt kunne avslutte og presentere regnskap for borettslag.

Innhald og oppbygging :

Dette emnet skal gi studenten kunnskap om hvordan perioderegnskapets prinsipper påvirkes av hvilket formål den regnskapsførende virksomheten har, og om en del regnskapsmodeller som er utviklet for virksomhet som ikke er lønnsomhetsorientert. På den måten utdypes forståelsen for regnskapsmodeller som er utviklet for lønnsomhetsorienterte bedrifter, men framfor alt gis det en innføring i ikke-lønnsomhetsorienterte regnskapsmodeller som er utviklet for ideelle organisasjoner, kommuner og kommunale foretak, staten og statlig virksomhet med spesielt formål, som for eksempel borettslag.    

Kurset bygger videre på ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende.

Kurset dekker dels deler av profileringsemnet Finansregnskap og dels andre profileringsemner i Anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.  

Innhold

 • Innføring i teori og debatt om hvordan ulike regnskapsmodeller avspeiler ulike virksomheters spesielle formål.
 • Innføring i lov, standard og praksis for regnskaper for ideelle organisasjoner.
 • Innføring i lov, forskrift og praksis for regnskap for kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak mv.
 • Innføring i bevilgningsreglement og øvrige bestemmelser for regnskap for staten og statlig virksomhet som følger kontantprinsippet med enkelte modifikasjoner.
 • Innføring i standarder og forskriftsmessig grunnlag for periodisert statsregnskap. 
 • Innføring i forskrifter mv. for enkelte virksomheter med spesielt formål, som borettslag mv.
 • Regnskapsprinsippene i helseforetakene.
 • Den senere tids drøfting og forsøk med ulike periodiseringsprinsipper i offentlig sektor

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

3 skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Kalkulator

Særtrykk av enkelte lover og forskrifter

Revisors Håndbok

Tilrådde forkunnskapar: Kurset bygger videre på ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende kunnskaper.

Financial Accounting for Non Profit Organizations (ØBR113)

Course Description for Year of Study 2018/2019